pożyczka od organizatora

Umorzenie pożyczki jest przychodem biblioteki

Biblioteka w 2014 r. wybudowała budynek częściowo ze środków z dotacji z Instytutu Książki, a częściowo z kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Ponieważ jest to budynek pasywny, po dwóch latach po spełnieniu określonych w umowie warunków, 80% wartości kredytu zostanie umorzone. Ze względu na to, że zaciągnięty kredyt to środki własne biblioteki, kwota amortyzacji budynku w 2015 r. jest znaczna. Amortyzację biblioteka ujęła w kosztach, a nie przez rozliczenia międzyokresowe przychodów, co spowodowało stratę za 2015 r. Część straty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego biblioteka pokryła ze środków z funduszu instytucji kultury, a część straty zaksięgowano na stronie Wn funduszu rezerwowego. Aby fundusz rezerwowy był w 2016 r. dodatni, gmina udzieliła bibliotece na spłatę rat kredytu i odsetek pożyczki, którą pod koniec roku miała umorzyć.
Jak zaksięgować umorzenie kredytu przez NFOŚiGW i umorzenie pożyczki przez organizatora?

Jak wykazać w bilansie nierozliczone projekty z lat ubiegłych?

W 2014 r. gminy ośrodek kultury (GOK) realizował dwa małe projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) — poniósł koszty, które nie zostały rozliczone, ponieważ urząd marszałkowski zbyt długo sprawdzał wnioski o przyznanie pomocy. Na realizację projektów GOK otrzymał więc pożyczkę z urzędu gminy, którą GOK musi oddać po otrzymaniu płatności z instytucji wdrażającej. W 2016 r. instytucja podpisała umowy i złożyła wnioski o płatność. Przy czym strata za 2015 r. bardzo przekracza wartość funduszu instytucji kultury.
Jak wykazać w bilansie nierozliczone projekty realizowane w 2015 r. (tylko koszty), a płatności w roku następnym (2016 r.)?

PCC od nieoprocentowanej pożyczki dla ośrodka kultury

Samorządowy ośrodek kultury jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku, ośrodek otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Umowa o dofinansowanie zakładała ponoszenie wydatków przez ośrodek, a następnie, po weryfikacji dokumentów, NFOŚiGW zwracał środki finansowe. Aby zachować płynność finansową, ośrodek otrzymał od organizatora, czyli gminy, nieoprocentowaną pożyczkę (nie dla celów działalności gospodarczej).
Czy od umowy pożyczki udzielonej ośrodkowi kultury przez organizatora należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)?

Strata generowana przez amortyzację budynku sfinansowanego z pożyczki

Instytucja kultury przeprowadziła termomodernizację budynku, którą sfinansowała z dotacji od organizatora oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Otrzymanie środków od organizatora zaksięgowano na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, poprzez które instytucja co miesiąc odlicza amortyzację budynku. Natomiast pożyczkę zaksięgowano na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” po stronie Ma, a każdą spłatę raty pożyczki instytucja księguje po stronie Wn. Po rozliczeniu konta rozliczeń międzyokresowych przychodów do wysokości dotacji od organizatora, pozostanie jeszcze kwota amortyzacji budynku sfinansowana pożyczką z WFOŚiGW. Miesięczna amortyzacja będzie generowała stratę.
Czy można jakoś wybrnąć z tej sytuacji?

Wpływ środków z refundacji PROW na rachunek bankowy

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał w 2015 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) środki na spływ kajakowy organizowany rok wcześniej. Ujął je na koncie Wn 131 „Rachunek bankowy”/Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Na realizację spływu GOK otrzymał od organizatora pożyczkę.
Czy GOK prawidłowo zaksięgował wpływ refundacji z PROW?

Refundacja kosztów projektu w księgach rachunkowych i planie finansowym

W ubiegłym roku instytucja kultury brała udział w projekcie, w ramach którego nabyła m.in. środek trwały i wkład własny pokryła z pożyczki od organizatora i z dotacji celowej. W tym roku instytucja otrzymała środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (80%), które zwróciła do organu udzielającego tej pożyczki.

  • Czy otrzymana kwota oznacza zwiększenie planu finansowego?
  • Jak przeprowadzić prawidłowo księgowania?

Ewidencja księgowa inwestycji przy VAT rozliczanym proporcją

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora dotację celową oraz pożyczkę na przebudowę budynku. Inwestycja zwiększyła wartość budynku oraz zakupiono nowe środki trwałe, np. nagłośnienie. GOK jest podatnikiem VAT. Z realizowanej inwestycji może odliczyć 80% VAT naliczonego.

  • Jak należy zaksięgować udzieloną dotację i pożyczkę oraz otrzymane faktury?

Remont finansowany z dotacji i pożyczki organizatora

Gminny ośrodek kultury uzyskał pomoc w programie PROW w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, w kwocie 93 266 zł. Z tych środków ma zamiar zrealizować inwestycję polegającą na remont pomieszczeń świetlicy (sali widowiskowej), sceny i łazienki oraz kupić wyposażenie (stoły, krzesła, nagłośnienie i kurtyna z horyzontem). Część tej inwestycji będzie pokryta z dotacji unijnej, a część z pożyczki organizatora.

  • Czy całość można jednorazowo ujmować w koszty, czy remont potraktować jako inwestycję i przenieść w koszty dopiero po zakończeniu?
  • W jaki sposób ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych?

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami. Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Pożyczka od organizatora na zadanie w ramach małego projektu z PROW

Instytucja kultury otrzymała pożyczkę od organizatora na sfinansowanie zadania w ramach małego projektu z PROW. W jaki sposób zaksięgować udzieloną pożyczkę? Jakie konto utworzyć w zakładowym planie kont dla pożyczki? Udzielona pożyczka jest w wysokości wnioskowanej kwoty pomocy.