pożyczka z ZFŚS

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika instytucji kultury

Pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje zasiłek chorobowy ZUS, instytucja wypłaca tylko dodatek stażowy za okres usprawiedliwionej nieobecności w kwocie mniejszej od płacy minimalnej. Pracownik ma także do spłaty raty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i ratę składki na ubezpieczenie grupowe.
Czy można pracownikowi potrącać raty pożyczki i ubezpieczenia z kwoty dodatku stażowego, czy należy go wypłacać w całości, a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?

Ingerencja dyrektora instytucji kultury w zaciąganie pożyczek z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Z wynagrodzenia pracownika instytucja kultury potrąca maksymalną kwotę z tytułu niealimentacyjnej egzekucji komorniczej. Do wypłaty pozostaje 1237 zł netto. Z kwoty netto instytucja potrąca także składkę na dodatkowe ubezpieczenie. Pracownik do kasy instytucji wpłaca również ratę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS oraz ratę pożyczki zaciągniętej w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Pożyczkę w MKZP można otrzymać co dziesięć miesięcy. Pracownik wystąpił z kolejnym wnioskiem o pożyczkę. Czy dyrektor, który na wniosku potwierdza zatrudnienie pracownika, może, zważywszy na obciążenia pensji pracownika, odmówić podpisu?

Jakie skutki podatkowe wywoła umorzenie pożyczki z ZFŚS?

Nasza instytucja kultury udziela ze środków ZFŚS pożyczki mieszkaniowej osobom uprawnionym. Z regulaminu wynika natomiast, że w razie śmierci pożyczkobiorcy, udzielona mu pożyczka z ZFŚS zostanie umorzona. Dwóm naszym byłym pracownikom (obecnie na emeryturze) umorzyliśmy taką pożyczkę. W jednym przypadku umorzenie pożyczki nastąpiło w wyniku śmierci pożyczkobiorcy. Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła umorzenie pożyczki z ZFŚS pożyczkobiorcom — byłym pracownikom, z których jeden zmarł? Czy umorzenie pożyczki z ZFŚS obecnemu pracownikowi będzie dla niego przychodem ze stosunku pracy?