pozyskiwanie środków

Instytucja kultury na portalu zrzutka.pl

Czy instytucja kultury może przeprowadzić zbiórkę na organizację wystawy na portalu zrzutka.pl i czy zgromadzone w ten sposób środki można potraktować jako darowiznę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Lokalne Grupy Działania. Wybrane dobre praktyki w zakresie działalności kulturalnej

  • Lokalne Grupy Działania (LGD) stanowią rodzaj partnerstwa wielostronnego na rzecz rozwoju lokalnego
  • LGD nie tylko zrzeszają instytucje kultury, ale również je tworzą
  • Aktywność w LGD to dla instytucji kultury nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość realizacji dodatkowych przedsięwzięć i pozyskiwania dodatkowych funduszy

Środki na dodatkowe etaty w instytucji kultury

Gdzie instytucja kultury może pozyskać środki na dodatkowe etaty?

Euro tylko dla kreatywnych

• Od 2014 r. Program Kreatywna Europa zastąpił Program Kultura • Program inwestować będzie przede wszystkim we współpracę i projekty ponadnarodowe, które mogą przynieść korzyści w skali europejskiej, a nie tylko krajowej czy lokalnej • Do wszystkich działań w Programie stosowane będą wyłącznie elektroniczne sposoby składania wniosków i sprawozdawczości

Wolontariat Europejski — propozycja dla instytucji kultury realizujących projekty międzynarodowe

Wolontariat Europejski umożliwia wspólną realizację projektów nie tylko z instytucjami z krajów Unii Europejskiej
Choć wymagania wobec instytucji goszczącej są wyższe niż w przypadku krajowego wolontariatu, nie należy się martwić kosztami — pokrywa je Komisja Europejska na podstawie składanych wniosków
Do otrzymania dofinansowania potrzebna jest akredytacja, która potwierdza spełnianie przez goszczącą instytucję minimalnych standardów jakościowych