praca na czas określony

Jak motywować pracownika tymczasowego?

• Rekrutacja odpowiednich osób na stanowiska tymczasowe jest kluczowa dla ich późniejszej motywacji • Osoby zatrudnione na czas określony trzeba chwalić od razu, bez niepotrzebnej zwłoki • Należy traktować je jako pełnoprawnych członków zespołu

Przepisy przejściowe o zatrudnieniu dyrektorów w centrum kultury

Pytanie dotyczy art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). W art. 8 ust. 6 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej określono, że przepisów przejściowych dotyczących zatrudniania dyrektorów (o których mowa w ust. 3 i 4) nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów i ośrodków kultury.
Czy przepis ten można zastosować — czyli pozostawić na stanowisku po 1 stycznia 2015 r. — w przypadku dyrektora centrum kultury? Nazwa ta nie jest wymieniona w tym przepisie, ale działalność centrum kultury jest identyczna z działalnością domów kultury. Nie ma też jasnych kryteriów, czym różni się dom kultury od centrum kultury, zwłaszcza że do centrum kultury stosuje się klasyfikację budżetową 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, a nie 92113 „Centra kultury i sztuki”.
Czy w przypadku konieczności zmiany na stanowisku dyrektora można zastosować art. 8 ust. 4 nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, na podstawie którego organizator może powołać dotychczasowego dyrektora ponownie na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu, chociaż w statucie centrum kultury jest zapis, że „Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu”? Czy w tym przypadku ustawa ma pierwszeństwo przed statutem i umożliwia powołanie dyrektora bez przeprowadzania konkursu?

Zatrudnienie dyrektora ośrodka kultury na czas określony

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora w ośrodku kultury. Od 3 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obecny dyrektor był zatrudniony na umowę na czas określony jako pełniący obowiązki dyrektora.
Od 1 stycznia 2012 r. osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora. Do kiedy trwa zatrudnienie dyrektora? Czy wójt od stycznia 2014 r. może zawrzeć z dyrektorem umowę na czas określony na 7 lat bez przeprowadzenia konkursu?

Okres trwania umowy na czas określony w instytucji kultury

• Jedynie dyrektor instytucji kultury może być zatrudniony na długoletnią — aż do 7 lat — umowę na czas określony • Wyznaczenie w umowach na czas określony długiego terminu ich obowiązywania, jeżeli nie jest to usprawiedliwione istotą i celami umowy sąd pracy może uznać za próbę obchodzenia przepisów • Wyjątkiem jest umowa na zastępstwo, jeżeli służy ona faktycznie zastąpieniu nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych pracownika instytucji kultury

Zawarcie trzeciej umowy z pracownikiem domu kultury

Pracownik domu kultury jest zatrudniony na podstawie drugiej już umowy o pracę na czas określony. Każdą z umów zawieraliśmy na rok, a przerwa między nimi trwała 2 miesiące. Czy mieliśmy prawo zawrzeć dwie umowy terminowe? Mamy zamiar nadal zatrudniać tego pracownika. Czy trzecią umowę musimy zawrzeć już na czas nieokreślony, jeżeli od zakończenia ostatniej umowy upłynęły prawie 3 miesiące? Czy umowa terminowa może trwać rok lub 2 lata?