pracownicy instytucji kultury

Pracownicy muzeum nie są pracownikami samorządowymi

Organizatorem muzeum jest powiat. Niejednokrotnie w korespondencji z organizatorem muzeum jest nazywane powiatową jednostką organizacyjną.
Czy jest to poprawne określenie?
Jeżeli tak, to czy pracownicy muzeum pełniący funkcje administracyjne, takie jak np. specjalista ds. kadr, główny księgowy, księgowa, specjalista ds. prawno-administracyjnych, są pracownikami samorządowymi na podstawie art. 2 pkt 2 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych)? Co prawda z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że nie stosuje się jej do pracowników zatrudnionych w jednostkach, których status prawny określają odrębne przepisy, ale są to pracownicy, którzy nie należą do zawodowej grupy muzealników oraz nie wykonują pracy bezpośrednio związanej z merytorycznym zakresem działalności danej instytucji.

Instruktorzy na etacie w instytucjach kultury

• Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań nie są pracownikami samorządowymi, ale są pracownikami instytucji kultury • Stosuje się takie same stawki godzinowe zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie cywilnoprawnej • Niezależnie od rodzaju umowy podpisanej z instruktorem do jego wynagrodzenia można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu