prawo pracy

Zawieranie umów o pracę na czas określony, w tym także umów na zastępstwo

Ośrodek kultury zawarł umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem w następujących terminach:
1) 9 czerwca 2008 r. — 8 marca 2009 r.
2) 10 marca 2009 r. — 9 września 2009 r.
3) 10 września 2009 r. — 31 grudnia 2009 r. (umowa na zastępstwo)
4) 1 stycznia 2010 r. — 31 marca 2010 r. (umowa na zastępstwo)
5) 1 kwietnia 2010 r. — 31 grudnia 2010 r.
6) 1 stycznia 2011 r. — 31 grudnia 2011 r.
Pytanie dotyczy przerw między umowami. Czy dwie umowy na zastępstwo (pkt 3. i 4.) można traktować jako „przerwę” pomiędzy „normalnymi” umowami o pracę na czas określony? Chcemy z tym pracownikiem zawrzeć dalszą umowę na kolejny rok od 1 stycznia 2012 r. Czy trzeba ją uznać za umowę na czas nieokreślony?

Przerwa między spektaklami w teatrze

Teatr wystawia w niektóre dni tygodnia dwa spektakle. Przerwa między zakończeniem pierwszego a początkiem drugiego wynosi 1,5 godziny. Czy aktorzy i zespół realizatorów przedstawienia mają obowiązek przebywania w tym czasie w teatrze? Czy przerwę taką trzeba wliczyć do czasu pracy i naliczyć od niej wynagrodzenie?

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie pracowników instytucji artystycznych

• Od 1 stycznia 2012 r. pracownik artystyczny musi mieć zgodę pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innego zajęcia • Zgoda instytucji kultury na dodatkowe zatrudnienie pracownika może być udzielona w każdej formie • Podjęcie dodatkowego zatrudnienia bez zgody instytucji kultury może narazić pracownika nawet na rozwiązanie stosunku pracy

Zmiany w prawie pracy od 2012 r. w instytucjach kultury

• Od 1 stycznia obowiązują zmienione zasady organizowania pracy instytucji kultury • Sezony artystyczne będą odtąd okresem funkcjonowania teatru czy filharmonii i czasem pracy, na który będą zatrudniani dyrektorzy tych placówek • Wydawanie zbiorczych świadectw pracy za umowy terminowe to nowy obowiązek instytucji kultury jako pracodawcy

Jak pomóc pracownikom instytucji kultury przejść przez czasy przemian, także zmian przepisów

• Sposób postępowania w przypadku zmian zależy od ich rodzaju • Jeżeli zmienia się dużo, nie warto wprowadzać wszystkiego naraz • Ważne jest otwarte obwieszczenie zmian, a także wspólna dyskusja nad nimi

Wydawanie świadectw pracy po nowelizacji prawa pracy

• Raz na 24 miesiące instytucje kultury muszą wystawiać zbiorcze świadectwo pracy jako informacje o zakończonych umowach terminowych z danym pracownikiem • Wydając świadectwo pracy, instytucja kultury ma obowiązek wskazać w nim okresy, za które wcześniej wydawała świadectwa pracy na żądanie pracownika • Wobec niejasności nowych przepisów bezpieczniej jest wydać świadectwo pracy po upływie każdej umowy terminowej, nawet bez żądania pracownika

Termin nałożenia kary porządkowej

• Pracodawca, który chce ukarać niesumiennego pracownika, musi trzymać się ustawowych terminów • Pracownik może zostać ukarany dopiero po uprzednim jego wysłuchaniu • O nałożonej karze porządkowej pracownika trzeba powiadomić na piśmie

Choroba zawodowa kustosza

Jestem kustoszem w muzeum. Kilka miesięcy temu lekarz rozpoznał u mnie astmę, która jest chorobą męczącą i przewlekłą. Czy astmę można uznać za chorobę zawodową?

Kontynuacja pracy w instytucji kultury na podstawie nawiązanych wcześniej stosunków pracy po odwołaniu z funkcji dyrektora

Kilkanaście lat temu zostałem powołany przez organizatora samorządowego muzeum na stanowisko adiunkta muzealnego. Nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie powołania, którego dokonał ówczesny burmistrz. Kilka lat później zostałem w tym samym muzeum kustoszem. W tym czasie zmieniano formy prawne placówki. Obecnie jest ona samodzielną gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i swój statut. W latach ubiegłych powoływano mnie również na stanowiska: p.o. kierownika muzeum, kierownika muzeum, p.o. dyrektora muzeum oraz dyrektora muzeum. Obecnie łączę pracę merytoryczną z zarządzaniem muzeum, jestem więc i kustoszem, i powołanym na czas nieokreślony dyrektorem muzeum.
Czy w przypadku gdy złożę rezygnację lub zostanę odwołany z funkcji dyrektora muzeum, pozostając jego pracownikiem merytorycznym – kustoszem, powinienem otrzymać nową umowę o pracę i nowy zakres obowiązków? Czy wystarczy, że posiadam akt powołania na adiunkta oraz kustosza i dotychczasowy zakres obowiązków adiunkta? Zaznaczam, że akty powołania, jakie posiadam zarówno na stanowiska merytoryczne, jak i dyrektora, wydał organizator muzeum – burmistrz, a nie dyrektor czy kierownik muzeum. Jest tak, ponieważ gdy rozpoczynałem pracę w muzeum lub obejmowałem funkcję dyrektora, nie było w muzeum osoby zatrudnionej jako kierownik lub dyrektor muzeum.

Apteczki w instytucjach kultury

• Przygotowanie i posiadanie apteczek może ułatwić działania i znacznie poprawić efektywność akcji ratowniczej • Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne • Apteczkę należy powierzyć wyznaczonym pracownikom

Jak dyscyplinować pracowników instytucji kultury

• Instytucja kultury ma instrumenty, by tak jak każdy pracodawca dyscyplinować pracowników, którzy zasłużą na karę • Najsurowszym środkiem dla naruszających dyscyplinę pracy jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika • Karę porządkową można nałożyć na każdego pracownika, także chronionego przez przepisy przed wypowiedzeniem

Zwolnienie lekarskie głównej księgowej w instytucji kultury

W małej instytucji kultury główny księgowy (niepełny etat) przebywa na zwolnieniu lekarskim 14 dni. Nie ma osoby, która mogłaby przejąć jego obowiązki. Po powrocie musi nadrobić zaległości. Czy w takim przypadku może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, np. dodatek specjalny. Czy za dodatkowe godziny pracy należy się odbiór godzin?