prawo pracy

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego

W planie urlopów pracownicy księgowości muzeum mieli urlop zaplanowany na koniec czerwca — początek lipca. Na ten termin zapowiedziano jednak kontrolę finansową organizatora. Przesunęliśmy więc pracownikom zaplanowane urlopy na początek sierpnia. Czy słusznie?

Praca w niedziele i święta oraz zmiana harmonogramów czasu pracy w instytucjach kultury

• Praca w soboty i niedziele w zakładach prowadzących działalność kulturalną jest dopuszczalna • Praca w dni ustawowo wolne od pracy nie może prowadzić do przekroczenia 48 godzin pracy tygodniowo i naruszenia prawa pracownika do tzw. dobowego odpoczynku • Pracodawca może z 8 do 12 godzin przedłużyć dobowy czas pracy

Wypadki przy pracy w instytucjach kultury

• Nie każde zdarzenie powodujące uraz albo śmierć pracownika instytucji kultury będzie wypadkiem przy pracy • Sama obecność pracownika w zakładzie pracy, czyli np. w muzeum czy w teatrze, nie wystarczy, by wypadek został uznany za wypadek przy pracy • Tylko zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy jest podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS

Urlopy pracownicze w instytucjach kultury

• Każdemu pracownikowi instytucji kultury, także zatrudnionemu na niecały etat, należy się urlop wypoczynkowy • W niektórych przypadkach instytucja może przesunąć urlop pracownika • Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale musi się liczyć z kosztami

Wybór między pracą a emeryturą pracownika instytucji kultury

W naszej instytucji zatrudniona jest osoba, która od marca 2010 r. przeszła na emeryturę, ale przechodząc, nie rozwiązała stosunku pracy. Osoba ta przed przejściem na emeryturę przebywała na rencie inwalidzkiej i jednocześnie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przyznano jej emeryturę (wcześniej złożono wniosek o emeryturę). Czy tę osobę obejmują przepisy nakazujące wybór pracy albo emerytury?

Dyżury pracownicze w instytucjach kultury

• Dyżur pracowniczy to nie to samo co przestój — czas oczekiwania pracownika na podjęcie pracy nie jest wliczany do czasu pracy • Za dyżur pod telefonem należy się pracownikowi czas wolny, a czasami wynagrodzenie • Godziny efektywnej pracy w trakcie dyżuru należy traktować jak pracę w godzinach nadliczbowych

Nagroda jubileuszowa i dodatek stażowy

Pracuję w bibliotece. 15 marca nabyłam prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy, gdyż tego dnia upłynęło 20 lat pracy. W tym samym miesiącu zaczął mi przysługiwać zwiększony dodatek za wysługę lat (po upływie 20 lat pracy). Czy przy obliczaniu nagrody jubileuszowej należy uwzględnić już ten wyższy dodatek stażowy? Zwiększony dodatek zaczął mi przysługiwać w marcu, ale wypłacono mi go razem z wynagrodzeniem w kwietniu.

Kwalifikacje bibliotekarzy, kształcenie, awans zawodowy

• Nie ma spójnych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy • Długość stażu pracy, jakim musi się legitymować kandydat, zależy od stanowiska, o które się ubiega • Współczesny bibliotekarz musi się dokształcać

Jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę

• Rekrutacja to najczęstszy sposób wyboru nowych pracowników • Kwestionariusz osobowy pomoże ocenić przydatność kandydata do danego stanowiska • Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę

Nagrody roczne dla pracowników bibliotek

Na jakich zasadach mogą być wypłacane nagrody roczne dla pracowników bibliotek publicznych? Kto powinien je wypłacić (dyrektorowi i pracownikom)?

Praca w niepełnym wymiarze godzin w bibliotece

Pracuję w bibliotece w niepełnym wymiarze godzin — na 1/2 etatu. Koledzy zatrudnieni na cały etat pracują 8 godzin dziennie, ja przychodzę do pracy na 4 godziny dziennie przez 5 dni — od poniedziałku do piątku. Zdarza się, że muszę zostać w pracy dłużej, bo np. trzeba uzupełnić katalogi lub rozłożyć nowe książki, a w tym roku przytrafiła się awaria kaloryferów i zostałam z kolegami, żeby ratować książki przed zalaniem. Pracowaliśmy przez blisko 10 godzin. Bywa też, że pracuję w niedziele. Jakie wynagrodzenie należy mi się za pracę poza moją normą godzin?

Prawo pracownika instytucji kultury do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

• Pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury mogą korzystać ze szczególnych uprawnień rodzicielskich także wtedy, gdy nie są biologicznymi rodzicami dziecka • Przysługuje im prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego • Orzeczenie sądu to podstawa przy ubieganiu się o urlop