produkcja w toku

Ewidencja księgowa kosztów wydawnictw

Instytucja kultury wydaje raz na kwartał gazetę gminną, w której znajdują się informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach w gminie. W gazecie nie ma reklam; jest ona w całości finansowana z dotacji podmiotowej i rozdawana mieszkańcom gminy za darmo.
Jak prawidłowo zaksięgować koszty wydruku tej gazety?
Czy należy potraktować je jako koszty promocji i reklamy?

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych

Polityka rachunkowości obowiązująca w filharmonii umożliwia stosowanie uproszczeń zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) i w trakcie roku koszty związane z produkcją płyt filharmonia odnosi na bieżąco w koszty (na podstawie dowodów źródłowych księguje się na odpowiednie konta rodzajowe, przy czym prowadzona analityka pozwala na bieżąco ustalić wysokość kosztów związanych z wydaniem tej płyty oraz ustalić ostatecznie koszt jednostkowy).
W 2016 r. filharmonia wydała dwie płyty CD (wydawnictwa własne). Jedna z nich w części jest przeznaczona do sprzedaży, a w części na promocję (odliczono więc część VAT z zastosowaniem prewspółczynnika i współczynnika VAT). Natomiast celem wydania drugiej płyty CD (dofinansowanie z dotacji z MKiDN) była tylko promocja — instytucja nie zamierzała w ogóle przeznaczać tej płyty do sprzedaży. Filharmonia zaewidencjonowała koszty jedynie na kontach rodzajowych (zespół 4) i sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Dla kontroli zasobów CD filharmonia prowadziła tzw. zeszyt, w którym ujmowała stan początkowy CD oraz zapisywała na bieżąco ich rozchód. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2016 r., filharmonia przeprowadziła spis z natury konkretnych tytułów CD, które wyceniła zgodnie z rzeczywistym kosztem wytworzenia (nie wyższym od ich cen sprzedaży netto). Jak powinna wycenić wartość bilansową CD, które decyzją dyrektora są przeznaczone do promocji — bezpłatnego przekazania, skoro zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie powinno się ująć wartość wyrobów w możliwej do uzyskania cenie sprzedaży netto? Skoro te CD nie są przeznaczone do sprzedaży, tylko do promocji, to czy ich wartość bilansowa (saldo konta 600 pomniejszone o odpis aktualizujący) równe jest 0 zł?
W poprzednich latach filharmonia nagrała materiał muzyczny, ale nie była wtedy w stanie ocenić, czy i kiedy uda się ten materiał wydać na płycie CD. Koszty związane z tym nagraniem ujęto na kontach rodzajowych w dacie ich poniesienia i na koniec roku przeniesiono na wynik finansowy. W 2016 r. filharmonia wydała ten materiał na płycie. Czy koszty związane z wydaniem, a poniesione w latach ubiegłych, należało ująć na kontach rodzajowych roku 2016 (Wn) i na pozostałych przychodach operacyjnych roku bieżącego (Ma) jako błędy lat ubiegłych (jeśli kwota w ocenie filharmonii jest nieistotna) lub na 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (jeśli to jest kwota istotna) i przyjąć je do kalkulacji kosztu jednostkowego CD, zgodnie z zasadami przedstawionymi wyżej?