programy MKiDN

Dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sieci”

Pytania dotyczą dofinansowania zadań w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.
Wydarzenia internetowe, na które instytucja otrzymała dofinansowanie, będą nieodpłatne, instytucja nie otrzyma żadnych przychodów z tego tytułu, wsparcie ma charakter dotacji celowej i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych (wynagrodzenia artystów na podstawie umów, rachunków, faktur, wynajem sali, koszty przygotowania strony internetowej itp.). W umowie i regulaminie jest zapis, że wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) — sporządzają preliminarz kosztów w kwotach netto, tj. nie uwzględnia się w nich kwot VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu. Instytucja jest podatnikiem VAT. Skoro organizowane wydarzenia online są nieodpłatne, to instytucja nie może odliczyć VAT, a zatem, czy powinna w kosztorysie podać koszty w kwotach brutto?
W umowie z NCK jest zapis, że zleceniobiorca, tj. biblioteka, zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Jak rozumieć taki zapis? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa wpływu i wydatków środków? Jak prawidłowo rozliczyć zadanie w ramach programu?