proporcja sprzedaży

Nowe zasady liczenia proporcji w instytucjach kultury od 2016 r.

• Od 2016 r. zmienią się zasady obliczania tzw. proporcji w VAT • Będzie trzeba ująć w niej także działalność pozostającą poza zakresem VAT • Aby obliczyć kwotę VAT naliczonego do odliczenia z tytułu proporcji, instytucja będzie przyjmować dane za poprzedni rok podatkowy

Odliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości

Gmina, która jest organizatorem muzeum, chce sprzedać mu część budynku wraz z gruntem. Obecnie muzeum wynajmuje ten budynek i przeznacza go na magazyn — przechowuje w nim eksponaty i archiwalne dokumenty kadrowo-płacowe. W przyszłości budynek będzie służył również jako pracownia konserwatorska. W związku ze sprzedażą rada miasta zwiększy dotację celową dla muzeum na kupno budynku i wystawi mu fakturę VAT.
Czy jako czynny podatnik VAT muzeum może odliczyć VAT według 95% proporcji wyliczonej na podstawie sprzedaży za 2013 r.? Ponieważ muzeum prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wszystkie faktury kosztowe rozlicza proporcją 95%.
W związku z tym, że budynek będzie nierozerwalnie związany z działalnością muzeum, czy będzie ono mogło ubiegać się o zwrot nadwyżki VAT naliczonego według proporcji, którą obecnie stosuje?

Proporcja sprzedaży w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Jeżeli w instytucji są faktury dotyczące działalności niedającej prawa do odliczenia VAT naliczonego, cały podatek z tej faktury jest kosztem uzyskania przychodu instytucji • Jeśli instytucja nabywa towary lub usługi, które w całości służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, niezależnie od stosowanej proporcji, VAT z takich faktur w całości podlega odliczeniu na zasadach ogólnych • Dotacji i subwencji niezwiązanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług nie uwzględnia się w kalkulacji proporcji