prowadzenie działalności gospodarczej

Jak zdyscyplinować dyrektora samorządowej instytucji kultury?

• Niepodpisanie umowy programowej z organizatorem, a także odstąpienie od jej realizacji uniemożliwia pełnienie funkcji dyrektora instytucji kultury • Organizator może także odwołać dyrektora w dowolnym momencie • Dyrektor samorządowej instytucji kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym, więc nie odpowiada karnie

Czy instytucja kultury może prowadzić działalność gospodarczą

• Działalność gospodarcza powinna stanowić jedynie źródło finansowania celów statutowych instytucji kultury • Możliwość prowadzenia działalności innej niż kulturalna powinna być przewidziana w statucie • Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony na cele inne niż statutowa działalność kulturalna jest opodatkowany