przeterminowana faktura

Korekta kosztów i przychodów podatkowych

  • Od 1 stycznia 2016 r. koszty uzyskania przychodów niewynikające z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki koryguje się w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej
  • Jeśli koszty wynikają z takiego błędu lub omyłki, korekty dokonuje się wstecz
  • Takie same zasady dotyczą korygowania przychodów