przewodnik turystyczny

Zatrudnianie przewodników na umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

  • Coraz częściej instytucje kultury zatrudniają przewodników na umowy cywilnoprawne
  • Może się wtedy pojawić wątpliwość, czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło
  • Wszystkie argumenty przemawiają za tym, że powinna to być umowa-zlecenie

Przewodnicy turystyczni w instytucjach kultury po zmianach

• Nowe przepisy nadal dają pierwszeństwo do oprowadzania wycieczek osobom upoważnionym przez dyrektora muzeum, organizatora wystawy albo właściciela lub posiadacza zabytku, przed przewodnikami turystycznymi • Nowością jest zniesienie obszaru uprawnień, co oznacza, że wycieczkę po muzeum może oprowadzić każdy przewodnik turystyczny • Zasady oprowadzania grup przez przewodników turystycznych należy zapisać w regulaminie