przeznaczenie dotacji

Kiedy dotacja podmiotowa a kiedy celowa?

Organizator przekazuje bibliotece jako instytucji kultury dwie dotacje: podmiotową i celową, która nie jest przeznaczana na realizację zadań inwestycyjnych czy realizację zadań i programów dofinasowanych ze środków europejskich.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Czy na zadania wymienione w statucie biblioteki powinna ona dostać dotację podmiotową czy również celową?

Nie można wykorzystać dotacji celowej na inny cel niż została udzielona

W 2016 r. organizator przyznał samorządowej instytucji kultury — gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) — 383 000 zł dotacji podmiotowej i 17 000 zł dotacji celowej. Jak co roku, narzucił na GOK realizację zadań wynikających z kalendarza imprez gminnych. Niestety, dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją wszystkich zadań ujętych kalendarzu, a organizator nie zmniejszył liczby wskazanych do realizacji imprez. Dyrektor oszacował, że GOK zabraknie 37 000 zł, i zasugerował organizatorowi przesunięcie dotacji celowej na podmiotową (17 000 zł), a następnie:

  • organizator zwiększy dotację podmiotową o 20 000 zł, albo
  • na brakujące 20 000 zł GOK zaciągnie pożyczkę, którą spłaci ze środków własnych w przyszłym roku.

Czy takie rozwiązania są prawidłowe, czy może istnieje inna możliwość uzupełnienia budżetu GOK?

Zwrot dotacji z MKiDN wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Galeria w 2014 r. uzyskała 100 000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki do kolekcji.
MKiDN zakwestionowało zakup dzieła sztuki za 50 000 zł i wystąpiło o zwrot tej sumy z odsetkami. Galeria jednak odwołała się od tej decyzji i obecnie trwa postępowanie administracyjne.

  • Jak ująć zwrot dotacji i naliczonych odsetek w księgach 2014 i 2015 r.?
  • Czy należy zmienić bilans za 2014 r. (jeszcze niezatwierdzony); czy można zaksięgować zdarzenia tylko w 2015 r.?
  • Z jakich środków można pokryć naliczone odsetki i kwotę zwróconej dotacji?
  • Czy od kwoty zwróconej dotacji i kwoty odsetek należy naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Refundacja zakupów z projektu unijnego

Dom kultury wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla działającego przy nim zespołu folklorystycznego. Dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji.

  • Jeżeli dom kultury ma oszczędności w budżecie (dotacja podmiotowa organizatora), to czy może pokryć koszty projektu z tych funduszy, czy dom kultury powinien dostać na ten cel dotację celową?
  • Jeżeli dom kultury zapłacił za zakupy w ubiegłym roku, a refundację otrzyma w 2015 r., to jak rozliczyć się z organizatorem?