przychód z innych źródeł

Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C

  • W przypadku wykupienia polisy dla wolontariuszy po stronie ubezpieczonych przychód nie powstaje, ponieważ nie ma możliwości przypisania kwoty przychodu konkretnemu podatnikowi, zatem PIT-8C nie wstawia się
  • Kwotę wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego wykazuje się nie w PIT-11, lecz w PIT-8C
  • Zdaniem Ministra Finansów umorzenie opłat za nieterminowy zwrot książek nie powoduje u czytelnika powstania przychodu w rozumieniu updof

Umorzenie pożyczki jest przychodem biblioteki

Biblioteka w 2014 r. wybudowała budynek częściowo ze środków z dotacji z Instytutu Książki, a częściowo z kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Ponieważ jest to budynek pasywny, po dwóch latach po spełnieniu określonych w umowie warunków, 80% wartości kredytu zostanie umorzone. Ze względu na to, że zaciągnięty kredyt to środki własne biblioteki, kwota amortyzacji budynku w 2015 r. jest znaczna. Amortyzację biblioteka ujęła w kosztach, a nie przez rozliczenia międzyokresowe przychodów, co spowodowało stratę za 2015 r. Część straty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego biblioteka pokryła ze środków z funduszu instytucji kultury, a część straty zaksięgowano na stronie Wn funduszu rezerwowego. Aby fundusz rezerwowy był w 2016 r. dodatni, gmina udzieliła bibliotece na spłatę rat kredytu i odsetek pożyczki, którą pod koniec roku miała umorzyć.
Jak zaksięgować umorzenie kredytu przez NFOŚiGW i umorzenie pożyczki przez organizatora?

Umorzenie opłat za przetrzymanie książek stanowi przychód czytelnika

Biblioteka publiczna — zgodnie z regulaminem pobiera od czytelników opłaty z tytułu przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Zarówno w Ustawie z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), jak i w regulaminie biblioteki znajduje się sformułowanie, że jest to opłata za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych a nie kara. Zdarzają się jednak sytuacje, że dyrektor biblioteki na umotywowany wniosek czytelnika umarza te opłaty w części lub w całości.
Zgodnie z regulaminem dyrektor może umorzyć do 50% opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, a w przypadku udokumentowania wniosku — do 60% tej opłaty. Umorzenie nie może jednak przekroczyć 500 zł. Czy kwota umorzenia stanowi przychód czytelnika i czy na tę kwotę trzeba mu wystawić PIT-8C?