przychód z najmu

Przychody z najmu

Biblioteka działa od lat 40. XX w., ale w zasobach biblioteki i urzędu gminy nie ma aktów przekazania lokali, w których biblioteka i jej filie mają swoją lokalizację i prowadzą działalność. Lokale utrzymywane są w całości z dotacji biblioteki. Dochody z wynajmu tych lokali organizator zarządził przekazywać na konto gminy.
Czy wójt może żądać przekazania dochodów z najmu lokali na konto gminy, jeśli nawet w statucie biblioteki jest napisane, że dochody przeznaczone są na jej cele statutowe?
Jakie działania prawne należy podjąć, by organizator przekazał lokale bibliotece i nie żądał zwrotu dochodów?

Podatek od przychodów z nieruchomości komercyjnych

Po modernizacji budynku teatru jego planowana wartość wyniesie ponad 10 mln zł. Teatr chce wynajmować sale w tym budynku.
Czy w związku z tym będzie trzeba płacić 0,035% podatku od przychodów z budynków?

Wynajem instrumentu muzycznego od instytucji kultury

Instytucja kultury zamierza wynająć skrzypce osobie, która nie uczęszcza do niej na zajęcia muzyczne.
Jak należy zaksięgować wpłatę za taki wynajem i czy należy od tego odprowadzić VAT?

Przychód z najmu rzeczy ruchomych

Miejski ośrodek kultury, sportu i rekreacji (MOKSiR) podpisał umowę użyczenia kolekcji minerałów z osobą prywatną. Z tytułu tej umowy instytucja płaci 450 zł miesięcznego czynszu. W ramach prowadzonej działalności, MOKSiR sprzedaje bilety wstępu na wystawę minerałów, z których rozlicza się z urzędem skarbowym. Na koniec roku instytucja wystawia najemcy PIT-11 z tego tytułu, ze względu na poz. F — informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Właściciel zbiorów stoi na stanowisku, że instytucja nie powinna wystawiać PIT-11, ponieważ kolekcja (wystawa) ma charakter wystawy pożytku publicznego.
Czy właściciel zbiorów ma rację?

Faktura na żądanie kontrahenta

Problem dotyczy dokumentacji usług wynajmu sali bankietowej i świetlic wiejskich dla osób fizycznych. Na wynajem instytucja zawiera umowę, która określa wysokość opłaty, termin wynajmu i zazwyczaj termin płatności — przelew na 7 dni przed dniem wynajmu. Instytucja jest zwolniona podmiotowo od VAT ze względu na nieosiąganie limitu obrotu 200 000 zł — na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Instytucja nie wystawia osobom fizycznym faktury.
Jak udokumentować sprzedaż — czy może to być faktura wewnętrzna (zbiorcza), wystawiona na podstawie rejestru zawartych umów?
W jakiej dacie rozpoznać przychód dla celów bilansowych?

Na jakim koncie zaksięgować koszty i przychody dotyczące imprezy?

W jakie koszty trzeba zaksięgować usługę gastronomiczną, tj. poczęstunek dla orkiestry, która reprezentowała ośrodek kultury podczas lokalnych uroczystości? Czy na koncie 411 „Zużycie materiałów”? Jak należy zaksięgować przychód ośrodka kultury z wynajmu powierzchni na stoisko reklamowe oraz organizacji imprezy promocyjnej? Dodatkowo ośrodek kultury osiągnął przychód z przygotowania cateringu, na który wystawił rachunki. Czy przychód zaewidencjonować na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług” czy 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?