publikacje

Publikacja z dotacji z MKiDN

Muzeum otrzymało z MKiDN dotację na publikację książki. Część egzemplarzy była przeznaczona na bezpłatne przekazanie instytucjom w ramach promocji, a część na sprzedaż. Pytanie dotyczy przeksięgowań na koniec roku w związku z wydaną publikacją. Instytucja nie używa kont zespołu 5. Dokonano następujących księgowań:

 1. Faktura za publikację od wydawnictwa:
  • Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”,
  • Ma 300 „Rozliczenie zakupu”.
 2. Przyjęcie publikacji do magazynu:
  • Wn 600 „Produkty gotowe i półprodukty”,
  • Ma 490 „Rozliczenie kosztów”.
 3. Rozchód produktów z magazynu według kosztu wytworzenia, w związku ze sprzedażą:
  • Wn 701 „Koszt sprzedanych produktów”,
  • Ma 600 „Wyroby gotowe i półprodukty”.

Pojawiły się następujące wątpliwości:
Co przeksięgować na konto 490 „Rozliczenie kosztów” na koniec roku — czy ma to być saldo konta 701 „Koszt sprzedanych produktów”?
Jak wykazać zmianę stanu produktów w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat?

VAT na publikacje

Instytucja kultury wydaje publikacje dla dzieci do zajęć z regionalizmu. Publikacje te zawierają opis zwyczajów, tradycji, a także łamigłówki czy krzyżówki i mają nadany ISSN. Do tej pory instytucja stosowała stawkę VAT 5%.
Jaką stawkę VAT przy sprzedaży należy stosować od 1 kwietnia 2020 r.?

Zakup dostępu do wersji elektronicznej publikacji

Biblioteka zakupiła dostęp do wersji elektronicznej publikacji. Czy koszt dostępu ująć jako zakup zbiorów bibliotecznych (na podstawie art. 5 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa o bibliotekach) czy też może w koszty usług obcych?