rachunkowość

Faktura na żądanie kontrahenta

Problem dotyczy dokumentacji usług wynajmu sali bankietowej i świetlic wiejskich dla osób fizycznych. Na wynajem instytucja zawiera umowę, która określa wysokość opłaty, termin wynajmu i zazwyczaj termin płatności — przelew na 7 dni przed dniem wynajmu. Instytucja jest zwolniona podmiotowo od VAT ze względu na nieosiąganie limitu obrotu 200 000 zł — na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Instytucja nie wystawia osobom fizycznym faktury.
Jak udokumentować sprzedaż — czy może to być faktura wewnętrzna (zbiorcza), wystawiona na podstawie rejestru zawartych umów?
W jakiej dacie rozpoznać przychód dla celów bilansowych?

Instytucje kultury mogą już stosować uproszczone zasady rachunkowości w ewidencji umów leasingu

 • Od tego roku instytucje kultury mogą stosować pewne uproszczenia w księgowości
 • Do ewidencji leasingu mogą stosować zasady wynikające z przepisów podatkowych
 • Środek trwały, który dla celów bilansowych jest w leasingu finansowym, a podatkowych — operacyjnym, podlega w instytucji kultury tylko amortyzacji bilansowej

Numerowanie dowodów księgowych

W I kwartale 2013 r. w powiatowej bibliotece publicznej inspektor starostwa przeprowadził kontrolę finansową dotyczącą m.in. dokumentacji księgowej.
W protokole pokontrolnym znalazł się zapis stwierdzający stan faktyczny, że w każdym miesiącu numery dokumentów źródłowych nadawane są od nr 1 i do tego dodawany jest numer danego miesiąca oraz dwie ostatnie cyfry roku. Inspektor zalecił, aby:

  
 • w danym roku obrotowym stosować numerację ciągłą, ponieważ zapewnia ona chronologiczne ujęcie zdarzeń i operacji gospodarczych w dokumentacji finansowo-księgowej użytkownika systemu, oraz
 • dostosować zasady rachunkowości obowiązujące w bibliotece do wprowadzonych zmian.

W odpowiedzi na to zalecenie dyrektor biblioteki wyjaśnił, że używany przez bibliotekę system księgowy rejestruje wszystkie zdarzenia i operacje gospodarcze w dzienniku operacji chronologicznie — zapisy są kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Wszystkie dowody księgowe w systemie podzielone są na rodzaje (grupy), a każdy rodzaj dowodu ma oddzielną numerację w ramach każdego miesiąca. System ten jest zgodny z obowiązującą w bibliotece polityką rachunkowości, z której wynika, że okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Starostwo nie ustosunkowało się do pisma dyrektora biblioteki. Czy w tej sytuacji należy przyjąć, że takie oświadczenie dyrektora zostało przyjęte jako zasadne?

Wydzielenie mienia a amortyzacja

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach od 2012 r. instytucja wydzieliła według wartości netto na dzień 31 grudnia 2011 r.:

  
 • mienie przydzielone na koncie 801 oraz
 • mienie nabyte na koncie 802.

Środki trwałe, które instytucja zakupiła w 2012 r., były finansowane z dotacji celowej, którą zaksięgowano na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować amortyzację tych środków trwałych?
Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych wydzielonych instytucji oraz mienia nabytego przed 2012 r.?

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. środek trwały jako darowiznę. Jak należy zaksięgować darowiznę tego środka i jego roczną amortyzację?
Czy amortyzację środków trwałych zakupionych przed 2012 r. ewidencjonować na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury” — tak, jak było do końca 2011 r., czy już na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy należy te środki przeksięgować?

Oddzielny system rachunkowości dla środków z funduszy strukturalnych

W umowie o przyznanie pomocy na zadanie „Zakup wyposażenia do biblioteki” jest zapis, że beneficjent zobowiązuje się do wprowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości. Czy to znaczy, że biblioteka nie może zastosować kont, które już ma zapisane w polityce rachunkowości? Zakup wyposażenia obejmuje krzesła, biurka, stoły, regały, telewizor itp. Czy wszystkie te środki zakwalifikować do środków trwałych (niektóre ceny jednostkowe są niskie)?
W polityce mamy zapis, że środki trwałe o wartości do 1000 zł należy zaliczyć bezpośrednio w koszty, od 1000 zł do 3500 zł uznać za środki trwałe amortyzowane jednorazowo i powyżej 3500 zł jako środki trwałe amortyzowane liniowo. Czy można zaliczyć do wydatków strukturalnych wyposażenie biblioteki zakupione z:

 1. funduszy otrzymanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW)?
 2. dotacji od organizatora?

Dotacja i środki z Unii na projekt inwestycyjny

Instytucja kultury realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. W jaki sposób księgować dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu organizatora oraz otrzymywane środki z UE przeznaczone na inwestycję po zmianie ustawy o działalności kulturalnej w 2012 r.? Czy podejście kapitałowe nadal jest aktualne?

Amortyzacja środków trwałych przyjętych do użytkowania przed i po zmianie ustawy

Czy po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej amortyzację środków trwałych znajdujących się w instytucie będziemy księgować przez wiele następnych lat na dwa sposoby:
1) nowy — poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów,
2) stary — Wn „Fundusz instytucji”; Ma „Wyrównanie amortyzacji”?
Czy kwota znajdująca się na koncie „Fundusz instytucji kultury” będzie odzwierciedlała wartość majątku jednostki? Co zrobić z kwotą znajdującą się na koncie „Fundusz instytucji kultury” a odpowiadającą wartości niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych?

Skan umowy dowodem księgowym

Biblioteka zawarła umowę o dzieło z wykonawcą mieszkającym w innym mieście. Wykonawca podpisał umowę i przesłał ją w formie skanu. W polityce rachunkowości biblioteki znajduje się zapis o dopuszczeniu dokumentu w formie skanu. Czy to wystarczy? Czy zgodnie z przepisami skan dokumentu może być dowodem księgowym?

Jak rozliczyć organizację zimowiska w księgach rachunkowych?

Nasz ośrodek kultury zorganizował w tym roku wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. Otrzymaliśmy na ten cel dotację z gminy oraz darowiznę.
Jak ująć i rozliczyć organizację zajęć w księgach rachunkowych?

Wycena i ewidencja księgowa koncertów przez muzeum

Obecnie głównym zadaniem naszego muzeum jest zbiórka pamiątek, dokumentacji (zdjęć, fotosów, filmów itd.) dotyczących polskiej piosenki. Organizujemy koncerty z udziałem polskich artystów, które nagrywamy i następnie w formie płyty DVD przyjmujemy do magazynu muzeum jako obiekt muzealny. Z artystą spisujemy umowę o przekazanie autorskich praw majątkowych do utworów i koncertu. Z firmą nagrywającą koncerty mamy podpisaną umowę na przekazanie autorskich praw majątkowych na odpowiednich polach eksploatacji.
W związku z tym mamy pytania:
1. Jak wycenić wartość nagrania na płycie i czy zaksięgować ją jako obiekt muzealny na koncie „Dzieła sztuki i eksponaty muzealne”?
2. Jak zaksięgować zapłatę za występ artysty oraz zapłatę za przekazanie autorskich praw majątkowych (w umowie jest jedna kwota, jej wzór jest narzucony przez artystę)?

Rozliczenie organizacji widowisk w księgach instytucji kultury

• Sposób ewidencji kosztów trzeba dopasować do potrzeb i specyfiki działalności • Koszty pośrednie i bezpośrednie najłatwiej ewidencjonować na kontach zespołu 5 • Plakaty informacyjne są kosztem reklamy widowiska