radny

Główny księgowy instytucji kultury jako radny

Zakaz wykonywania pracy przez radnego wynikający z Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) odnosi się do funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz jego zastępcy.
Czy główny księgowy instytucji kultury może pełnić funkcję radnego gminy?

Kontrola instytucji kultury przez radnego

Instytucja kultury nie zgadza się udostępnić radnemu wglądu w swoje dokumenty — faktury, rachunki. Argumentuje to między innymi tym, że radny nie jest członkiem komisji rewizyjnej, a komisja ta nie ma sporządzonego i zatwierdzonego planu kontroli. Natomiast radny uważa, że może przeprowadzić kontrolę instytucji z uwagi na treść art. 24 ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), z którego wynika, że w czasie wykonywania mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do:
uzyskiwania informacji i materiałów dotyczących instytucji kultury, takich jak faktury, zawarte z nią umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
wglądu w działalność — w statut, regulaminy itp.
Ponadto radny na łamach lokalnej prasy i w mediach społecznościowych informuje, że instytucja kultury nie chce mu udostępnić dokumentów finansowych i że prawdopodobnie ma coś do ukrycia.
Jak można się obronić przed natarczywością i agresją radnego?

Zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy

Pracownik domu kultury, który jest sołtysem, uczestniczy w sesjach rady gminy.
Jak usprawiedliwiać jego nieobecność z tego powodu?
Czy pracownik ma taki dzień usprawiedliwiony — płatny czy niepłatny?
Czy w dniach, w których odbywa się sesja, pracownik powinien brać urlop?

Zastępca dyrektora instytucji kultury a funkcja radnego

Dyrektor ośrodka kultury wydał akt powołania zastępcy na czas jego nieobecności w związku ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim. Osoba ta jest zatrudniona na czas określony jako pracownik gospodarczo-administracyjny.
Czy osoba, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ośrodka kultury, może być radnym w radzie gminy?

Dyrektor decyduje o obsadzie stanowisk w instytucji kultury

Radny gminy upiera się, aby zwolnić główną księgową i zatrudnić inną osobę na umowę-zlecenie. Dotychczas zatrudniona główna księgowa wykonuje swoje obowiązki prawidłowo i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do jej pracy.
Czy radny może tego wymagać od dyrektora ośrodka kultury?
Czy przepisy pozwalają na to, aby zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie?

Ujawnianie wynagrodzenia artystów związanych z radnym gminy a dostęp do informacji publicznej

Instytucja kultury organizowała imprezę sylwestrową, na której zagrał zespół muzyczny. Właścicielem zespołu jest radny, który prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą. Po wykonaniu usługi wystawiono fakturę. Wykonawca usługi (radny) zastrzegł sobie nieujawnianie osobom trzecim wynagrodzenia z tytułu wykonywanej usługi.
Czy ma tu zastosowanie art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Czy dyrektor instytucji ma obowiązek ujawnić wynagrodzenie na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej ze względu na fakt, iż radny jest osobą publiczną?

Pracownik biblioteki radnym

Pracownik biblioteki (zatrudniony na ½ etatu) jest radnym i za udział w posiedzeniach rady miasta i gminy otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Posiedzenia rady odbywają się w dni, w które pracownik pracuje w bibliotece.

  • Jak należy dokumentować nieobecność pracownika w pracy?
  • Jak rozliczać jego wynagrodzenie?
  • Czy pracownik powinien na te dni brać urlop?

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z organizacją imprezy plenerowej na żądanie radnego

Członek rady miasta zwrócił się do instytucji kultury o przedstawienie szczegółowego wykazu wydatków związanych z organizacją imprezy plenerowej. Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której członek rady może żądać od instytucji kultury takiego wyszczególnienia?

Udział przewodniczącego rady gminy w programie realizowanym przez GOK

Gminny ośrodek kultury (GOK) zatrudnia na umowę o pracę specjalistę ds. sportu, który od grudnia jest też przewodniczącym rady gminy. GOK realizuje również program „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży”, w którym osoba ta bierze udział na podstawie umowy-zlecenia.
Czy przewodniczący rady gminy może jednocześnie wykonywać czynności w ramach umowy-zlecenia zawartej z GOK?