raporty fiskalne

Nie ma sprzedaży, nie ma raportu

• Instytucja nie musi sporządzać miesięcznych i dobowych raportów fiskalnych w okresach, kiedy nie występuje sprzedaż • Dane o sumarycznym obrocie wykazuje się w raporcie fiskalnym miesięcznym • Obowiązek sporządzenia raportów fiskalnych za okres miesięczny powstaje po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu