realizacja zadania publicznego

Przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Czy biblioteka jako samorządowa instytucja kultury podlega przepisom Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (dalej: ustawa o informatyzacji) w zakresie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki podawczej?

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez bibliotekę

Zarząd oddziału w imieniu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy bibliotece publicznej może przystąpić do realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego do powiatu, np. na zorganizowanie konferencji regionalnej. W formie wsparcia może otrzymać dofinansowanie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czy w tym przypadku biblioteka może wesprzeć finansowo SBP jako organizację realizującą zadanie publiczne?