regulamin pracy

Zmiana nazwy instytucji kultury a zmiana aktów wewnętrznych instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury uchwałą rady miejskiej zmieniła nazwę.
Jak wprowadzić zmiany we wszystkich aktach wewnętrznych, takich jak np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania czy regulamin organizacyjny?

Zmiana godzin pracy instytucji kultury

Wójt gminy wydał zarządzenie w sprawie zmiany obowiązujących godzin pracy w urzędzie i instytucja kultury też ma wprowadzić takie same godziny pracy od grudnia tego roku. Obecnie instytucja nie posiada regulaminu pracy.
Jaką podstawę prawną należy podać w zarządzeniu dyrektora instytucji?

Połączenie instytucji kultury a wprowadzenie nowych regulaminów pracy i wynagradzania

Uchwałą Rady Gminy od 1 kwietnia 2018 r. połączono działające na terenie jednej gminy Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz muzeum w nową instytucję kultury. W tym dniu zostaną odczytane pracownikom regulaminy. Problem jest jednak z regulaminami: pracy i wynagradzania, które wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom. Pracownicy GOK zachowują swoje stanowiska, natomiast pracownicy muzeum mają zmienione stanowiska.
Czy zgodne z prawem będzie, jeśli w zarządzeniu dyrektora oraz regulaminie pracy i wynagradzania ominięty zostanie zapis, że te akty wchodzą w życie po upływie 2 tygodni; natomiast zostanie wpisane, że wchodzą one w życie z dniem podpisania ze względu na rozpoczęcie tego dnia działalności przez nową instytucję kultury?

Przeszukanie pracownika

Ze względu na charakter instytucji kultury i zgromadzone w niej zbiory — zdarzają się w niej przeszukania pracowników.
Jakie zapisy powinny się znaleźć w procedurze (instrukcji) przeszukania, jeżeli zapis w regulaminie pracy jest niewystarczający, a pracodawca chce szanować dobra osobiste pracowników?
Jakie dokumenty wewnętrzne należy wprowadzić w tym zakresie i jakie dokumenty powinien otrzymać lub podpisać pracownik?

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

  • Od 1 stycznia 2017 r. instytucja wydaje pracownikowi świadectwo pracy wtedy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim w najbliższym czasie kolejnego stosunku pracy, trzeba jednak zwrócić uwagę na przepisy przejściowe
  • Regulamin wynagradzania i regulamin pracy jest obowiązkowy tylko w instytucjach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy
  • Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają dyrektorzy takich instytucji, w których zatrudnionych jest na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

Reprezentacja związkowa w instytucji kultury

W powiatowej i miejskiej bibliotece publicznej pracuje jedna osoba, która należy do międzyzakładowego związku zawodowego, skupiającego pracowników bibliotek publicznych z województwa. Podczas prac nad zmianami w regulaminie pracy biblioteki dotyczących ewidencji wyjść służbowych, pracownik wskazał dyrektorowi konieczność uzgodnienia tej kwestii ze związkiem zawodowym, którego jest członkiem i reprezentantem. Biblioteka zatrudnia 18 osób, w tym jedna należy do związku zawodowego, co — zdaniem dyrektora biblioteki — nie spełnia kryterium reprezentatywności (z przeliczenia wychodzi 0,055%, a to jest mniejsze od wymaganych 7%).
Czy w takim przypadku dyrektor biblioteki musi konsultować zmiany w regulaminie pracy ze związkiem zawodowym, którego pracownik jest reprezentantem?
Czy ten pracownik jako członek związku zawodowego może korzystać z prawa do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia, jeśli bierze udział w zebraniach związkowych?

Moment wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży

Pytania dotyczą ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Czy pracownikowi podejmującemu pracę na stanowisku robotniczym wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej należy się przed tym okresem czy po nim? Jak obliczać ten ekwiwalent?
Jak obliczać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i kiedy go wpłacać? Czy wystarczy rachunek z pralni?

Dni wolne od pracy w regulaminie pracy albo zarządzeniu dyrektora

Zdarza się, że w roku kalendarzowym są dni, w których można zamknąć bibliotekę dla czytelników ze względu na święto, ale nie ustawowe (nie ma czerwonej kartki w kalendarzu). Takim dniem jest np. Wielka Sobota. W takim dniu pracownicy nie odbierają wolnego za inny dzień, a pracownicy, którzy mają w tym dniu zaplanowaną pracę, muszą wziąć urlop.
Na jakiej podstawie prawnej można zamknąć bibliotekę w taki dzień, w który zwykle biblioteka działa?
Czy zawsze dyrektor powinien pisać zarządzenie o wolnym dla pracowników?

Obowiązek noszenia identyfikatorów w instytucji kultury

  • Czy obowiązują jakieś przepisy, które nakazują pracownikom instytucji kultury nosić identyfikatory?
  • Czy zależy to tylko od samodzielnej decyzji dyrektora?
  • Jak noszenie identyfikatorów ma się do ochrony danych osobowych pracowników?

Nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy

Dyrektor ośrodka kultury zajmuje to stanowisko już 30 lat. Wcześniej przez 15 lat pracował w innej instytucji kultury. Czy po 45 latach pracy może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Praca w soboty i niedziele w instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury pracują w podstawowym systemie czasu pracy. Problem dotyczy pracujących sobót i niedziel. W regulaminie pracy instytucji jest bowiem zapis, że sobota jest wolnym dniem z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W wyniku tego praca w soboty (a zdarza się to dość często) do tej pory była traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych. Jednak nie jest to do końca prawidłowe, skoro odbywające się w soboty koncerty, imprezy są wcześniej planowane. Czy należy usunąć zapis o wolnej sobocie z regulaminu pracy? Czy można planować pracę w niedzielę? Czy trzeba traktować to jako pracę w godzinach nadliczbowych? Jak liczyć godziny pracy w soboty i niedziele? Pracownicy w te dni czasem pracują 3 godziny, a czasem 8 i nie zawsze można przewidzieć, ile będzie trwała ich praca.

Odpracowanie wyjść prywatnych pracownika instytucji kultury po zmianach

• Od 23 sierpnia 2013 r. czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych • Dyrektor instytucji kultury powinien wprowadzić do jej regulaminu pracy zasady postępowania dotyczące wyjść prywatnych pracowników • Ułatwi to stosowanie takich samych zasad wobec wszystkich pracowników oraz będzie pomocne w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy