remont środków trwałych

Wymiana kotła gazowego — remont czy nowy środek trwały

W trakcie sezonu grzewczego zepsuł się piec do ogrzewania. Koszty naprawy popsutego pieca przewyższały wartość zakupu nowego, dlatego podjęto decyzję o jego wymianie. Biblioteka otrzymała fakturę na wymianę kotła grzewczego i demontaż starego kotła.
Zdaniem biblioteki zakupiony nowy kocioł grzewczy nie jest samodzielnym środkiem trwałym, bo nie będzie funkcjonował bez instalacji grzewczej; przeznaczenie wymienionego kotła również się nie zmieniło, w dalszym ciągu służy do ogrzewania pomieszczeń. Dlatego biblioteka potraktowała zakup kotła jako remont i zaksięgowała jako usługę obcą. Natomiast kontrola zewnętrzna stwierdziła, że była to inwestycja i zakup środka trwałego, a w związku z tym nie można było zakupić pieca z dotacji podmiotowej, tylko przekwalifikować część dotacji podmiotowej na dotację celową.
Jak prawidłowo zakwalifikować wymianę kotła gazowego?
Czy jeśli zakup potraktowany zostanie jako środek trwały, to zwiększy się wartość budynku będącego własnością biblioteki?

Remont z dotacji podmiotowej albo środków własnych

Czy biblioteka samorządowa może ze środków własnych lub z dotacji podstawowej od organizatora sfinansować zakup farby i malowanie pomieszczeń?

Remont czy modernizacja

W wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej dom kultury musi m.in. przebudować dwie ściany w sali, w której prowadzone są zajęcia taneczne. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych to koszt powyżej 80 000 zł brutto. Instytucja pokryje te koszty z funduszu rezerwowego oraz ze środków własnych.
Czy przebudowa ścian na ognioodporne, zabezpieczenie przepustów oraz wymiana drzwi na ognioodporne to remont czy modernizacja?
W jaki sposób zapisać te operacje w księgach?

Niewykonanie zaplanowanego remontu nie musi skutkować zwrotem dotacji podmiotowej

Muzeum zaplanowało na bieżący rok remont dachu z dotacji podmiotowej.
Czy w przypadku niezrealizowania tego zadania kwota ta ulega zwrotowi?

Modernizacja biblioteki

Instytucja kultury zdecydowała się na modernizację biblioteki. Wymieniono podłogę i usunięto klej po parkiecie; pomalowano wnętrza; zakupiono nowe drzwi, regały, biurko; zorganizowano kącik biblioteczny dla dzieci oraz dokonano częściowej wymiany instalacji grzewczej i elektrycznej. Inwestycję sfinansowano z dotacji celowej od organizatora oraz ze wsparcia finansowego od sponsora w zamian za świadczenie usług reklamowych. Za usługi sponsoringowe instytucja wystawiła fakturę sprzedaży i odprowadziła 23% VAT należnego. Pozostałą część opłaci ze środków własnych. Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT (odlicza VAT na zasadzie proporcji i prewspółczynnika). Za zakupy dotyczące biblioteki nie odlicza VAT.
Jak zaksięgować poszczególne zakupy dotyczące modernizacji biblioteki, mając na uwadze różne źródła finansowania?

Rozliczenie ulepszenia budynku instytucji przez najemcę

Dom kultury wynajął w 2012 r. pomieszczenia na dziesięć lat. Z uwagi na konieczność poniesienia nakładów na remont — strony porozumiały się w umowie, że najemca będzie ponosił odpowiednio mniejszą stawkę opłaty za najem. Po zakończeniu umowy najmu w 2022 r. wynajmujący stwierdził, iż w ramach rozliczenia inwestycji zostały ujęte, oprócz materiałów i usług budowlanych, również środki trwałe i wyposażenie, które częściowo zostało zużyte lub wymienione na inne (np. lampy, elementy sanitarne). Ponadto najemca pozostawił stałe elementy wyposażenia (trwała zabudowa baru, regały), które nie znalazły się w protokole rozliczenia poniesionych nakładów.
Czy instytucja kultury powinna wprowadzić do swoich ksiąg rachunkowych zwiększenie wartości budynku o nakłady poniesione przez najemcę?
Czy pozostawione sprzęty instytucja powinna wprowadzić do ewidencji środków trwałych lub odpowiednio wyposażenia, a jeśli tak, to jaką wartość należy przyjąć — wynikającą z dowodu zakupu czy rynkową?

Przeniesienie kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego na wykonawcę remontu

W związku z remontem dachu teatr wniósł opłatę do gminy za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca robót chce pokryć ten koszt.
Czy w związku z tym teatr powinien wystawić fakturę i doliczyć 23% VAT czy wystarczy nota obciążeniowa?

Wymiana uszkodzonych monitorów

W związku z uszkodzeniem 2 z 12 monitorów tworzących obraz multimedialny, muzeum chce zakupić nowe, ale ze względu na brak dostępności takich samych urządzeń — musi wymienić wszystkie. Wartość brutto starych monitorów to 50 000 zł, nowe monitory kosztują 75 000 zł.
Czy należy zlikwidować 2 monitory (zmniejszenie wartości zestawu multimediów), a następnie zwiększyć wartość o nowe monitory?
Czy może wartość monitorów należy odnieść bezpośrednio w koszty?

Zakup działki z budynkiem do remontu

Z dotacji celowej otrzymanej od organizatora instytucja kultury zakupiła działkę o powierzchni 0,04 ha zabudowaną drewnianym budynkiem. Instytucja planuje w tym budynku otworzyć muzeum oraz prowadzić warsztaty, ale nie nadaje się on jeszcze do użytkowania, ponieważ wymaga gruntownego remontu. Instytucja kultury będzie starać się o dofinansowanie modernizacji budynku ze środków EFRR. W akcie notarialnym podana jest ogólna wartość, która wynosi 90 000 zł.
Jak i kiedy (na dzień zakupu czy dopiero po modernizacji) należy wprowadzić te aktywa do ewidencji środków trwałych?
Czy instytucja kultury musi koniecznie skorzystać z usług rzeczoznawcy?
Czy instytucja prawidłowo wykazała w deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości budynek, skoro jeszcze nie jest on użytkowany?

Refundacja wydatków w rachunku zysków i strat

Instytucja realizowała zadanie (remont budynku) w październiku 2018 r., a w lipcu 2019 r. otrzymała refundację kosztów zadania. W kolejnym roku kalendarzowym otrzymała również refundację wydatków na wydarzenie kulturalne.
Jak zaksięgować refundację wydatków na wydarzenie kulturalne oraz na remont i w której części rachunku zysków i strat je wykazać?

Ewidencja dotacji celowej na remont rozliczany w czasie

Instytucja prowadzi dużą inwestycję polegającą na rewitalizacji budynku. Prace przy projekcie przewidziane są na trzy kolejne lata. Projekt finansowany jest ze środków unijnych.
Jak powinny być zaksięgowane środki unijne — czy na konto 830 jako międzyokresowe rozliczenie przychodów czy bezpośrednio w koszty zespołu 4?

Dotacja celowa na remont i rozbudowę

Instytucja kultury, która realizuje projekt polegający na remoncie i przebudowie kina, otrzymała dotację celową inwestycyjną na remont dachu. Z umowy wynika, że organizator udziela instytucji dotacji do określonej kwoty z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu wraz z ułożeniem dwóch warstw papy na części połaci dachowej kina w ramach zadania remont i przebudowa kina; zakres rzeczowy obejmuje remont kapitalny uszkodzonej konstrukcji nośnej części dachu. Pozwolenie na budowę zostało wydane na całe zadanie, a w nim będzie jeszcze przeprowadzany dalszy remont dachu i kotłowni oraz przebudowa sal widowiskowych.
W jaki sposób zaksięgować otrzymaną dotację i fakturę za remont dachu?