rezerwy na świadczenia pracownicze

Kryterium istotności i rezerwy na nagrody jubileuszowe w polityce rachunkowości biblioteki

W polityce rachunkowości biblioteka ustaliła, że kryterium istotności wynosi 3500 zł. Ustalono również, że niskocenne środki trwałe o wartości do 3500 zł są amortyzowane jednorazowo, a środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane kwartalnie przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.
Biblioteka nigdy nie tworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Jednak w latach 2016–2019 kryterium istotności zostanie wielokrotnie przekroczone względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Czy można uznać, że biblioteka prawidłowo ustaliła próg istotności?
Czy w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych biblioteka ma obowiązek utworzyć rezerwy?
Czy rezerwy należy tworzyć na rok bieżący?

Korekta rezerw na świadczenia pracownicze

Biblioteka zaczęła w 2010 r. naliczać rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla wszystkich pracowników.
Po przeprowadzonej analizie stanu rezerw stwierdzono, że są one naliczone w nadmiernej wysokości. Biblioteka chce skorygować wartość naliczonych rezerw. Biblioteka chce:

  1. wyksięgować dotychczasowe naliczenia w pozostałe przychody operacyjne oraz ponownie naliczyć rezerwy w wysokości należnych wypłat, jakie będą miały miejsce w danym roku z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
  2. rozwiązać część rezerw odpowiadających świadczeniom w momencie ich wypłaty, a w saldzie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zostawić tylko kwoty naliczonych, a niewypłaconych w danym roku kalendarzowym rezerw.
  • Czy takie warianty postępowania są prawidłowe?
  • Czy biblioteka może odstąpić od tworzenia tych rezerw?

Ewidencja księgowa rozwiązania niewykorzystanej rezerwy na świadczenia pracownicze

Biblioteka do końca 2012 r. tworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze, co każdego roku wpływało ujemnie na jej wynik finansowy. W bibliotece zatrudnieni są głównie pracownicy z krótkim stażem pracy (młoda załoga), a wykorzystanie części rezerwy po raz pierwszy ma nastąpić dopiero w 2018 r. (wypłata nagrody jubileuszowej). Biblioteka nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych. Na wypłatę wszystkich świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw, itp.) biblioteka otrzymuje dotację. Kierownik biblioteki podjął więc w 2013 r. decyzję (zapisano ją w polityce rachunkowości) o nietworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze oraz rozwiązanie rezerw utworzonych w latach poprzednich.
Jak zaksięgować rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy?