rezydencja podatkowa

Obowiązek podatkowy osób fizycznych w Polsce w zakresie rezydencji podatkowej — w pytaniach i odpowiedziach

  • Nieograniczonym obowiązkiem w Polsce objęto osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce — mają one polską rezydencję podatkową
  • Osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu — są nierezydentami
  • Przy podwójnej rezydencji podatkowej właściwą rezydencję podatkową ustala się według przewidzianych reguł kolizyjnych

Certyfikat rezydencji podatkowej

• Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest jednym z warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła • Certyfikat rezydencji powinien być wydany przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym odbiorca należności wypłacanych przez instytucję kultury w Polsce jest rezydentem podatkowym • Posiadany certyfikat rezydencji powinien być ważny na dzień wypłaty należności na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego