równoważny czas pracy

Wprowadzenie równoważnego czasu pracy w instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Ze względu na sposób działalności instytucji kultury równoważny system czasu pracy jest dla niej idealny
  • W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin
  • Instytucje kultury mogą przedłużyć okres rozliczeniowy nawet do 12 miesięcy

Praca w równoważnym systemie czasu pracy a godziny nadliczbowe

Pracownik gospodarczy zatrudniony jest w ramach równoważnego systemu czasu pracy w wymiarze 3/4 etatu, tj. pracuje 6 godzin dziennie. Jeśli z jego harmonogramu pracy na dany dzień wynika, że pracuje 12 godzin, za ten dzień udzielany jest dzień wolny w wymiarze 6 godzin oraz zmniejsza się liczba godzin w poszczególnych dniach dodatkowo o 6 godzin, np. codziennie przez 6 dni po jednej godzinie.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Dzień wolny za pracę w sobotę

Bibliotekarze pracują od poniedziałku do piątku i dodatkowo mają dyżury w soboty. W regulaminie pracy obowiązującym w bibliotece znajdują się zapisy, z których wynika, że jeśli pracownik sam nie zwróci się o dzień wolny w zamian za pracę w sobotę, to pracodawca musi zapłacić za godziny ponadwymiarowe.
Co zrobić, aby nie wypłacać dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Obowiązkowe odpoczynki przy równoważnym systemie czasu pracy

Jak przy równoważnym czasie pracy zaplanować dobowe odpoczynki, aby wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych?

Czas pracy kierowników merytorycznych

Czy kierownik biblioteki może ustalić w harmonogramie czasu pracy 10 godzin w jednym dniu, a drugim 6 godzin pracy?
Jak w ewidencji zaznaczać godziny: tak jak wynika z grafiku: 10 i 6, czy tylko prowadzić ewidencję na urlopy i zwolnienia?

Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach

  • Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin
  • Nie można łączyć równoważnego systemu czasu pracy z systemem przerywanym
  • Doba pracownicza to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy w instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury zatrudnieni do prowadzenia portalu (redaktorzy) pracują w zadaniowym systemie czasu pracy. Przeważnie świadczą pracę w biurze od około godziny 10:00 do około 17:00. Zdarza się, że w tym czasie muszą obsłużyć pod względem medialnym jakieś wydarzenie poza siedzibą instytucji, mają także zaplanowaną pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne (tzw. dyżury redakcyjne wykonywane w miejscu zamieszkania), za które odbierają (na wniosek) cały dzień w późniejszych terminach w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Jak rozliczać czas pracy redaktorów portalu?
Jak sprawdzić, czy jest zachowany dobowy i tygodniowy odpoczynek w zadaniowym systemie, skoro instytucja nie prowadzi ewidencji czasu pracy?
Czy tzw. „zadaniowiec” w ogóle może pełnić dyżury, a jeżeli tak, to czy może wykonywać pracę (w soboty, niedziele i święta) w domu, czy też powinien ją świadczyć w biurze?
Czy lepszym rozwiązaniem będzie zamiana na równoważny system czasu pracy ze względu na rodzaj pracy lub organizację pracy z zachowaniem ruchomych godzin nieprzekraczających 12 godzin pracy na dobę?

Planowanie urlopów pracowników instytucji kultury z systemem równoważnego czasu pracy

Zgodnie z regulaminem pracy w instytucji obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy od poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zdaniem dyrektora oznacza to, że pracodawca może zaplanować pracownikowi pracę w weekend, a także zmienić harmonogram, np. w przypadku choroby innego pracownika.
Wnioskując o urlop (np. o 2 pełne kalendarzowe tygodnie), pracownicy obejmują jego okresem także weekend przed i weekend po nim (np. od 30 kwietnia do 15 maja do 2016 r.). Tak jest wtedy, gdy pracownik chce wyjechać na wczasy już w piątek poprzedzający urlop (po zakończeniu pracy) i nie narażać się na nagłe wezwanie do pracy w weekend (lub też zmianę harmonogramu, jeśli pracownik składa wniosek o urlop z dużym wyprzedzeniem). W takie weekendy pracownik nie ma zaplanowanej pracy, więc dni te nie zostaną odjęte z jego puli urlopowej.
Czy poprawne jest wnioskowanie przez pracownika i udzielanie przez pracodawcę urlopu na weekendy poprzedzające i kończące urlop (oczywiście z zastrzeżeniem, że dni tych — jeśli pracownik na weekendy nie ma zaplanowanej pracy — nie odejmuje się z puli urlopu)?
Czy taka sytuacja nie jest sprzeczna z art. 1542 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), tj. że urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy?
Czy do tych dni (weekendów przed i po urlopie) stosuje się art. 167 kp o odwołaniu z urlopu?

Praca w niedzielę w równoważnym systemie czasu pracy

Z uwagi na różne dni i godziny pracy nowego pracownika dyrektor instytucji ma zamiar wprowadzić równoważny system pracy.
Pozostaje pytanie, co z pracą w niedzielę takiego pracownika. Większość niedziel byłaby dla niego wolna, czyli byłby to obowiązkowy dzień wolny od pracy, ale raz na jakiś czas w niedzielę konieczne będzie zaplanowanie mu pracy.

  • Czy w takim przypadku można zaplanować w harmonogramie czasu pracy tego pracownika niektóre niedziele jako robocze, czy też należy je traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych?
  • Jak w tym przypadku traktować zasadę, że pracy w nadgodzinach nie można planować?

Praca w soboty i niedziele w instytucji kultury

Pracownicy instytucji kultury pracują w podstawowym systemie czasu pracy. Problem dotyczy pracujących sobót i niedziel. W regulaminie pracy instytucji jest bowiem zapis, że sobota jest wolnym dniem z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W wyniku tego praca w soboty (a zdarza się to dość często) do tej pory była traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych. Jednak nie jest to do końca prawidłowe, skoro odbywające się w soboty koncerty, imprezy są wcześniej planowane. Czy należy usunąć zapis o wolnej sobocie z regulaminu pracy? Czy można planować pracę w niedzielę? Czy trzeba traktować to jako pracę w godzinach nadliczbowych? Jak liczyć godziny pracy w soboty i niedziele? Pracownicy w te dni czasem pracują 3 godziny, a czasem 8 i nie zawsze można przewidzieć, ile będzie trwała ich praca.