rozliczanie VAT

Zakup książek do zbiorów bibliotecznych

Muzeum zakupiło książki do swoich zbiorów bibliotecznych. Książki te służą pracownikom w poszerzaniu wiedzy i do pracy bieżącej.
Czy od faktury zakupu tych książek muzeum może odliczyć VAT? Muzeum ma kilka oddziałów, w których odlicza VAT w 100% lub z prewspółczynnikiem (w zależności od prowadzonych tam czynności opodatkowanych).

Jednolity plik kontrolny w VAT dla niektórych instytucji kultury już od 1 lipca 2016 r.!

  • Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, może mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania do Ministra Finansów tzw. jednolitego pliku kontrolnego
  • Informacje, które od 1 lipca br. niektórzy podatnicy przesyłają do Ministra Finansów w formie JPK, odpowiadają danym wymaganym dla ewidencji VAT
  • Ewidencję VAT w formie JPK składa się za okresy miesięczne do 25. dnia następnego miesiąca

Wydatki na promocję nowego oddziału muzeum

W związku z otwarciem nowego oddziału muzeum poniosło wydatki m.in. na wyżywienie dla około 300 zaproszonych gości, honoraria dla prowadzących imprezę otwarcia oraz dla wykonawców utworów muzycznych, wynagrodzenie firmy, która zajęła się przygotowaniem technicznym imprezy, koszty pośrednie typu media itp. Łączna wartość imprezy wyniosła blisko pół miliona zł. Środki na zorganizowanie imprezy przekazali organizatorzy w ramach dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej.
Czy główny księgowy muzeum postępuje prawidłowo, zakładając, że koszty poniesione na uroczyste otwarcie oddziału były swego rodzaju promocją muzeum i w związku z tym może odliczyć VAT z faktur zakupowych?
Czy takie wydatki uznać za koszt uzyskania przychodu?
Jak zaksięgować otrzymaną dotację i faktury?

Czy biblioteka powinna rozliczać VAT z gminą jako jeden podatnik?

Biblioteka w ramach prowadzenia swojej działalności statutowej korzysta ze zwolnienia od VAT: podmiotowego oraz przedmiotowego dla usług kulturalnych. Nie posiada statusu podatnika VAT czynnego. W związku z orzeczeniem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław główny księgowy biblioteki ma wątpliwości:
Czy orzeczenie to nakazuje, aby biblioteka rozliczała się łącznie z gminą jako jeden podatnik VAT?
Czy centralizacji VAT podlega również biblioteka — będąca samorządową instytucją kultury i posiadająca osobowość prawną, która nie jest czynnym podatnikiem VAT?
Czy biblioteka ma obowiązek kalkulacji nowego współczynnika?

Uwaga na rozliczenia nabycia sprzętu elektronicznego po 1 lipca 2015 r. w instytucjach kultury

• Może się zdarzyć, że, kupując sprzęt elektroniczny, nie sprzedawca, ale sama instytucja musi rozliczyć VAT • Szczególne wątpliwości może sprawić ustalenie, czy występuje tzw. transakcja jednolita gospodarczo • Problemy interpretacyjne mogą również się pojawić przy zakupie zestawów komputerowych

Niewykazanie WNT w deklaracji VAT

Instytucja kultury prowadzi działalność opodatkowaną i jest zarejestrowana dla potrzeb VAT. W 2014 r. dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) papieru do wydruku biletów, którego omyłkowo nie wykazała w deklaracji VAT. Uwzględniła je w rejestrze VAT, jednak nie naliczyła VAT. Organ podatkowy w decyzji uwzględnił tylko VAT należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia, a nie uwzględnił VAT naliczonego (instytucja nie skorygowała deklaracji wcześniej).

  • Czy takie działanie organu podatkowego jest uzasadnione?
  • Czy warto się odwoływać od decyzji w tym zakresie?

Niezbędna dokumentacja przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w instytucji kultury

• Kwoty związane z WNT instytucja kultury wykazuje w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej • W niektórych przypadkach instytucja kultury może składać informację podsumowującą co kwartał • Jeśli wartość nabywanych w Unii Europejskiej towarów jest wysoka, instytucja może mieć też obowiązek składania deklaracji INTRASTAT

Płyty promujące artystów przekazywane nieodpłatnie razem z innymi wydawnictwami

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) zarejestrował się jako czynny podatnik VAT w listopadzie 2014 r., a teraz wydaje płytę promującą lokalnych artystów. Płyta jest rozdawana za darmo wraz z innymi publikacjami ośrodka.
Czy VAT naliczony od zakupionych materiałów i usług dotyczących nagrywania płyty można odliczyć i czy trzeba naliczyć VAT od rozprowadzanych płyt? Czy nagranie i wydanie płyty reklamującej lokalnych artystów można uznać za usługę kulturalną zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Rozliczenie wspólnego projektu inwestycyjnego

Dwie samorządowe instytucje kultury otrzymały dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na termomodernizację 4 obiektów. Liderem projektu jest samorządowa instytucja kultury A, która posiada 3 obiekty, partnerem zaś jest inna samorządowa instytucja B, która posiada 1 obiekt. Obie instytucje podpisały umowę partnerską. Partner upoważnił lidera do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w swoim imieniu. Lider jest również dysponentem środków finansowych przekazanych przez NFOŚiGW. Lider i partner projektu są podatnikami VAT. Lider posiada sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną (ze względu na sprzedaż mieszaną odlicza VAT według proporcji). Partner zaś nie ma sprzedaży zwolnionej, tylko sprzedaż opodatkowaną i odlicza VAT naliczony w całości.

  • Na kogo powinny być wystawiane faktury VAT za wykonaną inwestycję w części dotyczącej budynku zarządzanego przez partnera?
  • Jeśli wszystkie faktury — również te dotyczące budynku partnera — będą na lidera, to jaki dokument należy wystawić, żeby przekazać tę inwestycję do ujęcia w księgach partnera projektu (fakturą czy notą księgową)?
  • Jeśli faktury dotyczące inwestycji w budynku należącym do partnera będą wystawiane na lidera projektu, to co się stanie z VAT? Czy lider może odliczyć cały VAT?

Instytucje kultury jako osoby prawne są odrębnymi podatnikami VAT

Pytanie dotyczy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. w składzie 7 sędziów NSA (sygn. I FPS 1/13). Wynika z niej, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Czy to oznacza, że instytucje kultury nie mogą być odrębnymi podatnikami VAT?

Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — roczna korekta VAT

• Obowiązek korekty VAT odliczonego mają przede wszystkim te instytucje kultury, które w ciągu roku odliczały VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną, stosując wskaźnik proporcji • W zależności od rodzaju nabywanych towarów korekta VAT może być jednorazowa lub następować w ciągu 5 albo 10 lat • Inne zasady korekty VAT stosuje się, gdy instytucja zmieni przeznaczenie nabytego towaru lub środka trwałego

Ulga na złe długi a ewidencja księgowa w instytucjach kultury

• Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, które ułatwiają podatnikom korzystanie z ulgi na złe długi • W przypadku gdy instytucja jest wierzycielem, po 150 dniach od terminu płatności może skorygować podstawę opodatkowania i VAT należny • Trzeba także pamiętać o odpowiedniej ewidencji księgowej korekty VAT