rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przeksięgowanie środków trwałych na rozliczenia międzyokresowe przychodów po zmianach

 • Instytucja kultury ma obowiązek przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 stycznia 2012 r. jej fundusz
 • Po 2012 r. wszelkie zwiększenia wartości środków trwałych, które wcześniej były ewidencjonowane funduszowo, należy księgować za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Ewidencja księgowa zakupu środków trwałych z własnych środków instytucji kultury nie zmieniła się

Ewidencja muzealiów po zmianie przepisów

Jak w związku ze zmianą przepisów ujmować w księgach rachunkowych darowizny i zakupy muzealiów sfinansowane z własnych dochodów i z dotacji (o wartości poniżej 50 zł i powyżej 3500 zł)?

Które składniki majątku trzeba przeksięgować po zmianach?

Które z niezamortyzowanych składników majątku należy przeksięgować na rozliczenia międzyokresowe przychodów, jeśli część z nich jest w użytkowaniu wieczystym (grunty i budynki), a część została zakupiona z dotacji podmiotowej, inwestycyjnej lub ze środków własnych?

Budynki i grunty w księgach rachunkowych instytucji kultury po zmianie przepisów

 • Nie wszystkie środki trwałe trzeba wyksięgować z funduszu instytucji kultury
 • Gruntów nie amortyzuje się, a zatem ich wartości nie należy przeksięgowywać
 • Każda instytucja kultury posiada mienie wydzielone

Fundusz instytucji kultury a amortyzacja środków trwałych

W 2006 r. biblioteka została odłączona od gminy i z chwilą wpisu do rejestru organizatora stała się instytucją kultury mającą osobność prawną.
Fundusz instytucji kultury to mienie wydzielone przez organizatora, które w bilansie zamknięcia jednostki budżetowej zostało wykazane jako pozycje:

 • Pasywa A.I. 7000 zł i
 • Aktywa A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 7000 zł (wartość początkowa środków trwałych 15 000 zł – umorzenie 8000 zł = 7000 zł).

Suma bilansowa wyniosła 7000 zł. Ten bilans zamknięcia jednostki budżetowej był jednocześnie bilansem otwarcia nowej instytucji kultury.

Następnie biblioteka:

 • w 2007 r. kupiła wyposażenie komputerowe, co zaewidencjonowano na podstawie faktury zakupu Wn 011/Ma 201 i rozliczono koszty amortyzacji Wn 401/Ma 070. Przy czym koszty amortyzacji wlicza się do wyniku finansowego i powoduje to stratę, o którą stopniowo zmniejsza się fundusz instytucji kultury;
 • w 2012 r. otrzymała pomoc, w wysokości 15 000 zł, w ramach PROW na zakup środków trwałych o wartości 30 000 zł (ewidencja: Wn 131/Ma 845);
 • amortyzację od środków trwałych w części sfinansowanej z pomocy PROW biblioteka rozliczyła przez konto 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów” i 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Amortyzacja ta zakończy się w 2016 r.

W rachunku zysków i strat biblioteka wykazuje wynik finansowy jako stratę, która powstaje z naliczenia amortyzacji, którą należy pokryć z funduszu. Główny księgowy obawia się, że funduszu instytucji kultury zabraknie na pokrycie straty.

Dodatkowo organizator wymaga od biblioteki, aby zwracała wszystkie środki, które zostają na jej koncie z dniem 31 grudnia, co jeszcze bardziej wpływa na wynik finansowy, ponieważ wpływają faktury za media i inne usługi obce, a zwrot środków pomniejsza dotację.

 • Czy dotychczasowe księgowania w bibliotece były prawidłowe?
 • Czy zakup środków trwałych powinien być jednak ewidencjonowany również na fundusz instytucji kultury?
 • Czy biblioteka powinna wypracować zysk, aby pokryć stratę wynikającą z amortyzacji?

Zwiększenie wartości przekazanego nieodpłatnie budynku

W 2008 r. gmina miejska przekazała instytucji kultury nieodpłatnie budynek z przeznaczeniem na działalność kulturalną. W 2014 r. po przeprowadzeniu termomodernizacji finansowanej przez właściciela (czyli urząd miejski) i rozliczeniu przez niego środków na to zadanie, instytucja otrzymała dokument PT zwiększający wartość budynku o 156 000 zł. Jak na podstawie zasad wprowadzonych nowelizacją Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązujących od 2012 r., zaksięgować wartość zwiększenia tego środka trwałego?

Wydzielenie mienia a amortyzacja

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach od 2012 r. instytucja wydzieliła według wartości netto na dzień 31 grudnia 2011 r.:

  
 • mienie przydzielone na koncie 801 oraz
 • mienie nabyte na koncie 802.

Środki trwałe, które instytucja zakupiła w 2012 r., były finansowane z dotacji celowej, którą zaksięgowano na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować amortyzację tych środków trwałych?
Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych wydzielonych instytucji oraz mienia nabytego przed 2012 r.?

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. środek trwały jako darowiznę. Jak należy zaksięgować darowiznę tego środka i jego roczną amortyzację?
Czy amortyzację środków trwałych zakupionych przed 2012 r. ewidencjonować na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury” — tak, jak było do końca 2011 r., czy już na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy należy te środki przeksięgować?

Rozliczenie projektu muzeum

W 2008 r. muzeum rozpoczęło budowę nowego obiektu. W 2009 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu inwestycji ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego) w wysokości 70% (ok. 7 000 000 zł). Pozostała część, tj. 30% (ok. 3 000 000 zł) jest wydatkowana ze środków przyznanych przez urząd miasta w ramach dotacji majątkowej.
Rozliczenie projektu obejmuje okres od stycznia 2008 r. do czerwca 2012 r. Obiekt oddano do użytku 29 czerwca 2012 r.
Od 2008 r. do 2011 r. muzeum poniosło następujące wydatki dotyczące inwestycji:

 1. Wpływ środków majątkowych na inwestycję — kwota 6 000 000 zł:
  • Wn 133 „Rachunek bankowy środków UE”,
  • Ma 800 „Fundusz instytucji”.
 2. Faktury za nakłady poniesione na budowy obiektu — kwota 5 950 000 zł:
  
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”.
 3. Zapłata za fakturę za nakłady poniesione na budowę obiektu — kwota 5 950 000 zł:
  
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.
 4. Faktura za nakłady poniesione na budowę obiektu niezaliczane do wartości początkowej — kwota 50 000 zł:
   
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.
 5. Zapłata za fakturę za nakłady poniesione na budowę obiektu niezaliczane do wartości początkowej — kwota 50 000 zł:
   
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.

W 2012 r. muzeum poniosło następujące wydatki dotyczące inwestycji:

 1. Wpływ środków majątkowych na inwestycję — kwota 4 000 000 zł.
 2. Faktury za nakłady poniesione na budowę obiektu (konto 011-01 „Środki trwałe”) — kwota 3 695 000 zł.
 3. Faktura za zakup projektora (konto 011-06 „Środki trwałe”) — kwota 200 000 zł.
 4. Faktura za zakup 10 laptopów (konto 013 „Środki trwałe niskocenne”) — kwota 10 × 2500 zł = 25 000 zł.
 5. Faktura za zakup środków trwałych, których wartość jednostkowa nie przekracza 500 zł i w związku z tym nie ewidencjonuje się jej na koncie 011 lub 013 (np. kosz na śmieci, krzesło, stół) — kwota 30 000 zł.
 6. Faktura za wydruk książki o nowym obiekcie — kwota 50 000 zł.
 7. Zwrot w 2012 r. 100% VAT naliczonego w latach 2008–2012 z tytułu inwestycji.

Jak prawidłowo powinny być wykonane księgowania w 2012 roku?
Czy należy wyksięgować wartość nakładów netto na obiekt w latach 2008–2011 oraz wartość zwróconego VAT z konta 800 „Fundusz instytucji”?