rozliczenia środków unijnych

Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu projektów unijnych

• Wszystkie wydatki należy prawidłowo ująć w dokumentacji księgowej projektu • Nieterminowe rozliczanie środków unijnych może narazić instytucję na konieczność zapłaty wysokich odsetek • Ważne jest poprawne sporządzenie wniosku beneficjenta o płatność

Szkolenie pokryte ze środków UE – jak je rozliczyć i uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych

• Jeśli instytucja wyda środki unijne niezgodnie z przeznaczeniem, naraża się na konieczność zwrotu wydanych nieprawidłowo środków wraz z odsetkami • Otrzymane środki instytucja musi rozliczyć w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące • Instytucja powinna rozliczyć się z otrzymanych środków w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu