rozliczenie dotacji

Wykonanie planu finansowego i rozliczenie dotacji

Jak powinno wyglądać sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz rozliczenie dotacji podmiotowej — po kosztach czy po wydatkach?
Czy dopuszczalne jest, aby dotacja podmiotowa przyznana w 2022 r. obejmowała wydatki roku 2022 oraz zobowiązania przechodzące na rok 2023? Czy powinna być wydatkowana w całości w 2022 r.?

Rozliczenie dotacji podmiotowej

Organizator w zarządzeniu w sprawie rozliczenia dotacji zapisał, że biblioteka zwraca dotację niewykorzystaną na koniec roku pomniejszoną o zobowiązania na koniec roku.
Czy to jest zgodne z przepisami?

Wynikający z błędu zysk z lat ubiegłych

Instytucja kultury odzyskała od ZUS w 2021 r. (po zatwierdzeniu sprawozdania za 2020 r.) nadpłatę składek na FGŚP za lata 2000–2020 w kwocie powyżej 50 000 zł. Kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odniosła na fundusz instytucji kultury jako „Zysk z lat ubiegłych”.
W księgach rachunkowych 2021 r. instytucja wprowadziła zapis: Wn 225 „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: „Rozrachunki z ZUS”) / Ma 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.
Powstałą nadpłatę składek na FGŚP instytucja zaliczyła na poczet bieżących składek ZUS i nie ewidencjonowała jej w księgach. Saldo Wn konta 225 zostało rozliczone, a środki z nadpłaty składek pozostały na rachunku bankowym instytucji.
O zaistniałej sytuacji poinformowano organizatora.
Co stanie się z zyskiem z lat ubiegłych przy zatwierdzaniu sprawozdania za 2021 r.? Czy organizator może w całości zasilić nim fundusz rezerwowy instytucji, czy też zdecydować, by cały zysk zwrócić do niego? A może część kwoty powinna przejść na fundusz rezerwowy, a część jako zwrot do organizatora?
Czy środki finansowe z nadpłaty składek (pozostające faktycznie na rachunku bankowym instytucji) instytucja powinna wykazać w CIT-8 i CIT-8/O za 2021 r. i w nocie podatkowej do sprawozdania za 2021 r.? Jeśli tak, to w których pozycjach?
Instytucja do dnia zatwierdzenia sprawozdania za 2021 r. nie zna decyzji organizatora co do podziału zysku z lat ubiegłych. Jeżeli zapadnie decyzja o przeksięgowaniu zysku na fundusz rezerwowy, to w jaki sposób instytucja będzie mogła wykorzystać środki zgromadzone na rachunku? Czy tylko poprzez zaplanowanie straty w planie finansowym i pokrycie jej z funduszu rezerwowego?

Ujęcie dotacji w bilansie


Instytucja w styczniu 2021 r. zwróciła niewykorzystaną część dotacji podmiotowej i ją właśnie obejmował stan konta na koniec roku.
Czy dotację podmiotową organizatora należy w sprawozdaniu finansowym ująć w całości, czy tylko jej wykorzystaną część?
Czy zwrot organizatorowi niewykorzystanych środków z dotacji podmiotowej należy wykazać w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe — w której pozycji bilansu?

Amortyzacja w rozliczeniu dotacji podmiotowej

Pytania dotyczą ujęcia amortyzacji w rozliczeniu finansowym instytucji kultury. Rozliczenie finansowe obejmuje zarówno środki otrzymane od organizatora, jak i zarobione przez instytucję.
Czy amortyzacja powinna być brana uwagę?
Czy rozliczenie finansowe powinno odzwierciedlać rozliczenie podatkowe i bilansowe (w którym ujęta jest amortyzacja)?

[COVID-19] Zwrot składek ZUS nie jest przychodem własnym


Instytucja, która prowadzi ewidencję pozabilansową na koncie 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”, otrzymała zwrot zapłaconych składek ZUS za marzec. Zwrot został zaksięgowany na konto Wn 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”.
Czy należy pomniejszyć stronę Ma konta 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej” o kwotę zwrotu, czy potraktować to jako przychód własny niepodlegający rozliczeniu?

Rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowej

Czy daną dotację podmiotową instytucja wykorzystuje kasowo czy wydatkowo? Decyzja w tej sprawie ma szczególne znaczenie na przełomie roku, gdy do rozliczenia są np. faktury czy ZUS za grudzień, a płatność następuje już w roku następnym. W literaturze spotyka się różne poglądy na temat tak ważnego w przypadku instytucji kultury zagadnienia.

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup środka trwałego

Instytucja kultury otrzymała 17 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego. Wartość przyjętego na stan środka trwałego jest niższa niż kwota dotacji i wynosi 14 500 zł. Po zakończeniu amortyzacji na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zostanie kwota 2500 zł, która wynika z różnicy pomiędzy dotacją celową a wartością przyjętego środka trwałego.
Co powinno się zrobić z pozostałą kwotą?
Czy należy ją zwrócić organizatorowi?
Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej części dotacji?

Rozliczenie dotacji podmiotowej

  • Ani ustawa o finansach publicznych, ani ustawa o działalności kulturalnej nie odnoszą się do zasad rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez organizatora samorządowej instytucji kultury
  • Organizator powinien wydać zarządzenie lub uchwałę, w której określa zasady i terminy rozliczenia dotacji
  • Nie wszystkie zakupy można sfinansować ze środków dotacji podmiotowej

Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Dofinansowanie projektów galerii

Galeria na realizację zadania uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) w kwocie 70 000 zł, a pozostałą część w kwocie 13 000 zł sfinansowała z dochodów własnych.
W ramach tego zadania galeria:

  • kupiła 4 dzieła sztuki artystów polskich i zagranicznych na kwotę 78 000 zł (66 000 zł przeznaczono ze środków MKiDN i 12 000 zł z dochodów własnych galerii), a przy zapłacie za dzieło artysty zagranicznego powstały ujemne różnice kursowe na kwotę 297 zł;
  • zapłaciła honorarium w wysokości 5000 zł (4000 zł ze środków MKiDN i 1000 zł z dochodów własnych galerii) za projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich.

Jak zaksięgować:

  • wpływ dotacji z MKiDN na konto galerii (całą kwotę 70 000 zł czy tylko 66 000 zł),
  • zakup dzieł sztuki (całą kwotę 83 000 zł czy tylko 78 000 zł)?

Czy powstałe ujemne różnice kursowe należy doliczyć do wartości dzieła sztuki? Czy dzieła sztuki uznać za środki trwałe, a wykonanie strony internetowej za wartości niematerialne i prawne i amortyzować? Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym część zakupów sfinansowaną z dochodów własnych?