rozszerzenie działalności statutowej

Działalność sportowa w instytucji kultury

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.
Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Rozszerzenie działalności statutowej w instytucji kultury

• Rozszerzenie działalności statutowej wymaga zmiany statutu • Działalność gospodarcza nie może być działalnością statutową instytucji kultury nawet jeśli środki z niej w całości sfinansują działalność kulturalną • Zmiany statutu dokonuje organizator w drodze stosownej uchwały, zmianę trzeba zgłosić do rejestru instytucji kultury