rozwiązanie rezerwy

Ewidencja księgowa rozwiązania niewykorzystanej rezerwy na świadczenia pracownicze

Biblioteka do końca 2012 r. tworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze, co każdego roku wpływało ujemnie na jej wynik finansowy. W bibliotece zatrudnieni są głównie pracownicy z krótkim stażem pracy (młoda załoga), a wykorzystanie części rezerwy po raz pierwszy ma nastąpić dopiero w 2018 r. (wypłata nagrody jubileuszowej). Biblioteka nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych. Na wypłatę wszystkich świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw, itp.) biblioteka otrzymuje dotację. Kierownik biblioteki podjął więc w 2013 r. decyzję (zapisano ją w polityce rachunkowości) o nietworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze oraz rozwiązanie rezerw utworzonych w latach poprzednich.
Jak zaksięgować rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy?

Tworzenie rezerwy czy koszty działalności bieżącej?

Po rozliczeniu dotacji od organizatora i własnych przychodów za 2013 r. instytucji kultury pozostały na koniec roku na rachunku bankowym środki pieniężne w wysokości 15 200 zł. Instytucja chce te środki przeznaczyć na opracowanie dokumentacji c.o. oraz koszty dostarczenia energii cieplnej w 2014 r. Czy w tej sytuacji trzeba tworzyć rezerwy?