sąd pracy

Przywrócenie do pracy a urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego warunki jego pracy, dyrektor instytucji kultury rozwiązał z nim umowę o pracę na podstawie art. 42 § 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Po kilku miesiącach sąd przywrócił pracownika do pracy. Pracownik dostarczył zaświadczenie o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim w tym okresie.
Czy za ten czas należy mu się urlop wypoczynkowy?

Powierzenie pracownikowi instytucji kultury innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

• Aby można było przenieść pracownika na inne stanowisko bez jego zgody, musi istnieć określona uzasadniona potrzeba instytucji jako pracodawcy • Nie można powierzyć pracownikowi w tym trybie nowych obowiązków na zawsze, tylko maksymalnie na 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego • Płaca pracownika powinna zostać przynajmniej na tym samym poziomie

Instytucja kultury w trakcie postępowania przed sądem pracy

• Na pierwszej rozprawie sąd wezwie strony do ugody, której zawarcie znacznie przyspieszy zakończenie procesu • Aby zwiększyć szanse instytucji kultury na wygraną w sporze z pracownikiem, warto zadbać o przedstawienie dowodów, którymi mogą być zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, a także coraz częściej nagrania z monitoringu czy e-maile • Koniecznie trzeba pilnować przestrzegania wyznaczonych terminów sądowych, ponieważ po ich upływie sąd nie weźmie pod uwagę czynności instytucji kultury

Instytucja kultury jako pozwany przed sądem pracy — wstępne informacje

• Pracownik, który jest niezadowolony z decyzji pracodawcy dotyczącej rozwiązania z nim umowy o pracę lub który uważa, że instytucja wypłaciła mu zbyt małe wynagrodzenie, może zwrócić się do sądu pracy • Instytucja kultury może w procesie występować sama albo działać przez pełnomocnika • Sąd może wezwać instytucję do przedłożenia dokumentów mających wpływ na wyjaśnienie sprawy