SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Wypracowanie odsetek od kwoty zabezpieczenia jest w gestii instytucji kultury

Pytanie dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wykonawca — w zależności od treści SIWZ — wpłaca na rachunek bankowy instytucji jako zamawiającego.

  • Czy to zabezpieczenie musi być zawsze trzymane na rachunku oprocentowanym?
  • Co zrobić, jeśli instytucja posiada jedynie rachunek bankowy nieoprocentowany — czy należy np. założyć lokatę bankową i wpłacić na nią te środki?