składki na ZUS

Zwrot ZUS sfinansowanego środkami z projektu

Instytucja otrzymała zwrot składek ZUS za styczeń 2021 r. Zwrot nastąpił 25 marca 2021 r. Jednocześnie prowadzony jest projekt z dofinansowaniem unijnym.
Czy zwrot składek należy zwrócić do instytucji rozliczającej? Jeśli tak, to w jakim miesiącu?

Zwrot składek z ZUS do organizatora

Instytucja kultury otrzymała zwolnienie z tytułu opłacania składek za listopad 2020 r. Umorzone składki zaksięgowano w 2021 r. zapisem Wn 220 „Rozrachunki publicznoprawne” / Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Zwrot składek został dokonany na rachunek bankowy. Zaksięgowano go zapisem Wn 130 „Rachunek bankowy” / Ma 220 „Rozrachunki publicznoprawne”. Z organizatorem ustalono, iż kwotę składek opłaconych z dotacji należy zwrócić na jego rachunek bankowy.
Jak zaksięgować zwrot kwoty składek do ZUS organizatorowi i jak opisać przedstawioną sytuację w planie finansowym?

Nieprzyjęcie przez organizatora informacji o zmianie planu finansowego

Urząd gminy nie przyjmuje zmiany planu finansowego w związku z umorzeniem składek na ZUS — skarbnik gminy poinformował o tym dyrektora instytucji kultury ustnie. Instytucja nie ma potwierdzenia w dokumentach, że organizator został o tym poinformowany.
Czy gdyby za miesiące od stycznia do marca 2021 r. instytucja opłaciła 50% składek do ZUS ze środków z działalności gospodarczej, to musiałaby powiadomić organizatora o zmianie planu finansowego?

Refundacja na realizację inwestycji oraz zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID a prewspółczynnik

Czy ustalając ostateczny prewspółczynnik odliczenia VAT za 2020 r. (według wzoru z Rozporządzenia MF z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, dalej: rozporządzenie), należy ująć w mianowniku:
refundację ze środków unijnych PROW na realizację inwestycji (inwestycja zrealizowana w 2019 r., a wpływ refundacji w 2020 r.) – czy ta refundacja jest przychodem wykonanym instytucji kultury, jeśli nie wykazuje się jej w przychodach w planie finansowym,
zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19 (widnieją na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”)?

Umorzenie lub zwrot składek ZUS za listopad 2020 r. w księgach rachunkowych, sprawozdaniu i planie finansowym oraz w CIT-8

Wiele instytucji kultury złożyło wnioski o zwrot lub umorzenie składek ZUS za listopad 2020 r. Decyzje ZUS najczęściej wydał w styczniu 2021 r.
Jak ująć w księgach 2020 i 2021 r. umorzenie/zwrot składek na ZUS za listopad 2020 r. w styczniu tego roku?
Jaki wpływ ma umorzenie/zwrot składek na rozliczenie dotacji podmiotowej, skoro kwotę umorzenia/zwrotu trzeba zwrócić organizatorowi?
Czy to umorzenie/zwrot wpływa na rozliczenie CIT-8 za 2020 r. i wynik finansowy? Czy trzeba zmieniać plan finansowy?

Zwolnienia ze składek ZUS w ewidencji księgowej, planie finansowym i sprawozdaniu finansowym w pytaniach i odpowiedziach

 • Zwrot nadpłaty składek ZUS jest zwrotem środków z dotacji i jako taka podlega zwrotowi do organizatora
 • Jeśli organizator podejmie decyzję o zmniejszeniu dotacji podmiotowej, to instytucja kultury musi zmienić plan finansowy
 • Zmiany w planie finansowym wymaga także zwolnienie ze składek ZUS

Przychód dla potrzeb zwolnienia z opłacania składek ZUS według tzw. tarczy 5.0

Pytanie dotyczy Ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: tarcza 5.0). jej przepisy wskazują płatników składek, którzy mogą skorzystać m.in. ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br. Warunkiem jest, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
Jaki rodzaj przychodów teatr powinien brać pod uwagę spełniając ten warunek? Czy powinien w sumie przychodów brać pod uwagę również dotację oraz przychody finansowe, jak również z pozostałej działalności, np. najmu, reklamy?

Rozliczenie zwrotu składek ZUS oraz wykazanie ich w planie finansowym, sprawozdaniu Rb-N i sprawozdaniu dla organizatora

 • Mimo zwrotu składek na ZUS, w listach płac pracowników instytucji kultury nic się nie zmienia
 • Ze względu na zwrot składek należy zmienić plan finansowy
 • Powstałą nadpłatę składek na ZUS instytucja wykazuje w sprawozdaniu RB-N i sprawozdaniu dla organizatora

[COVID-19] Zwrot składek ZUS nie jest przychodem własnym


Instytucja, która prowadzi ewidencję pozabilansową na koncie 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”, otrzymała zwrot zapłaconych składek ZUS za marzec. Zwrot został zaksięgowany na konto Wn 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”.
Czy należy pomniejszyć stronę Ma konta 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej” o kwotę zwrotu, czy potraktować to jako przychód własny niepodlegający rozliczeniu?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

 • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika odpowiedniego stażu pracy
 • Jeśli pracownik otrzymuje nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat, to jest ona oskładkowana
 • Jeśli pracownik odchodzi na emeryturę, to w pewnym przypadku nagrodę jubileuszową można wypłacić przed nabyciem do niej prawa

[COVID-19] Wakacje składkowe w związku z koronawirusem w pytaniach i odpowiedziach

 • Po spełnieniu pewnych warunków, instytucja kultury, która jest płatnikiem składek ZUS, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na ZUS
 • Zwolnienie dotyczy składek za okres od marca do maja 2020 r.
 • Instytucje, które zatrudniają do 9 osób, mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie od składek, a instytucje, które zatrudniają od 10 do 49 osób, mogą liczyć na zwolnienie w wysokości 50% należnych składek

[COVID-19] Brak zapłaty składek w związku z tzw. wakacjami składkowymi a dyscyplina finansów publicznych


Samorządowa instytucja kultury jako płatnik zatrudniający do 50 osób złożyła do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zwolnienie — z wyjątkiem składek marcowych — dotyczy składek nieopłaconych. Instytucja spodziewa się, że do terminu płatności składek za kwiecień (15 maja) nie otrzyma jeszcze decyzji z ZUS.
Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, nieopłacenia składek w terminie i koniecznością zapłaty odsetek instytucja naruszy dyscyplinę finansów publicznych? Niestety, nie ma innego sposobu na uzyskanie tego zwolnienia, jak tylko złożenie wniosku i nieopłacenie składek.
Czy do czasu uzyskania decyzji składki muszą być nieopłacone w całości, czy w tylko w 50%?