składki na ZUS

Zwolnienia ze składek ZUS w ewidencji księgowej, planie finansowym i sprawozdaniu finansowym w pytaniach i odpowiedziach

 • Zwrot nadpłaty składek ZUS jest zwrotem środków z dotacji i jako taka podlega zwrotowi do organizatora
 • Jeśli organizator podejmie decyzję o zmniejszeniu dotacji podmiotowej, to instytucja kultury musi zmienić plan finansowy
 • Zmiany w planie finansowym wymaga także zwolnienie ze składek ZUS

Przychód dla potrzeb zwolnienia z opłacania składek ZUS według tzw. tarczy 5.0

Pytanie dotyczy Ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: tarcza 5.0). jej przepisy wskazują płatników składek, którzy mogą skorzystać m.in. ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br. Warunkiem jest, aby przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
Jaki rodzaj przychodów teatr powinien brać pod uwagę spełniając ten warunek? Czy powinien w sumie przychodów brać pod uwagę również dotację oraz przychody finansowe, jak również z pozostałej działalności, np. najmu, reklamy?

Rozliczenie zwrotu składek ZUS oraz wykazanie ich w planie finansowym, sprawozdaniu Rb-N i sprawozdaniu dla organizatora

 • Mimo zwrotu składek na ZUS, w listach płac pracowników instytucji kultury nic się nie zmienia
 • Ze względu na zwrot składek należy zmienić plan finansowy
 • Powstałą nadpłatę składek na ZUS instytucja wykazuje w sprawozdaniu RB-N i sprawozdaniu dla organizatora

[COVID-19] Zwrot składek ZUS nie jest przychodem własnym


Instytucja, która prowadzi ewidencję pozabilansową na koncie 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”, otrzymała zwrot zapłaconych składek ZUS za marzec. Zwrot został zaksięgowany na konto Wn 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej”.
Czy należy pomniejszyć stronę Ma konta 988 „Rozliczenie dotacji podmiotowej” o kwotę zwrotu, czy potraktować to jako przychód własny niepodlegający rozliczeniu?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

 • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika odpowiedniego stażu pracy
 • Jeśli pracownik otrzymuje nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat, to jest ona oskładkowana
 • Jeśli pracownik odchodzi na emeryturę, to w pewnym przypadku nagrodę jubileuszową można wypłacić przed nabyciem do niej prawa

[COVID-19] Wakacje składkowe w związku z koronawirusem w pytaniach i odpowiedziach

 • Po spełnieniu pewnych warunków, instytucja kultury, która jest płatnikiem składek ZUS, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na ZUS
 • Zwolnienie dotyczy składek za okres od marca do maja 2020 r.
 • Instytucje, które zatrudniają do 9 osób, mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie od składek, a instytucje, które zatrudniają od 10 do 49 osób, mogą liczyć na zwolnienie w wysokości 50% należnych składek

[COVID-19] Brak zapłaty składek w związku z tzw. wakacjami składkowymi a dyscyplina finansów publicznych


Samorządowa instytucja kultury jako płatnik zatrudniający do 50 osób złożyła do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zwolnienie — z wyjątkiem składek marcowych — dotyczy składek nieopłaconych. Instytucja spodziewa się, że do terminu płatności składek za kwiecień (15 maja) nie otrzyma jeszcze decyzji z ZUS.
Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, nieopłacenia składek w terminie i koniecznością zapłaty odsetek instytucja naruszy dyscyplinę finansów publicznych? Niestety, nie ma innego sposobu na uzyskanie tego zwolnienia, jak tylko złożenie wniosku i nieopłacenie składek.
Czy do czasu uzyskania decyzji składki muszą być nieopłacone w całości, czy w tylko w 50%?

[COVID-19] Zwolnienie z opłacania składek na ZUS w księgach rachunkowych instytucji kultury


Muzeum zatrudniające 8 pracowników zostało zwolnione z opłacenia składek ZUS za trzy miesiące (marzec–maj) i dodatkowo za marzec otrzyma zwrot już zapłaconych składek.
Jak prawidłowo zaksięgować zwrot składek za marzec?
Jak zaksięgować zwolnienie ze składek za pozostałe miesiące? Czy wystarczy wyksięgować z kosztów i rozrachunków, czy może ujawnić to jako pozostałe przychody operacyjne? Jeśli ZUS nie wydał w tej sprawie żadnej decyzji, to czy podstawą zapisu w księgach rachunkowych może być wyłącznie PK — „Polecenie księgowania”, bez dokumentu źródłowego z ZUS?
Jak powinna wyglądać lista płac za te trzy miesiące, skoro składki nie będą opłacane oraz jak prawidłowo zaksięgować listę?

Wniosek o zwrot zapłaconych za marzec składek do ZUS tylko do 15 maja!


Czy instytucja, która złożyła już wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec‒maj 2020 r. może odzyskać zapłacone za marzec składki? W jakim terminie to zrobić i na jakim formularzu?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z koronawirusem


Czy biblioteka, która nie ma własnych przychodów i utrzymuje się tylko z dotacji organizatora, może wystąpić o zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie ustawy antykryzysowej?
Czy w kwocie przychodu instytucja powinno podać tylko przychód z działalności czy też otrzymaną dotację podmiotową?

Zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jako przychód podatkowy

W wyniku kontroli ZUS instytucja kultury zamieniła umowy o dzieło na umowy-zlecenia. W związku z tym powstały zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, które wynoszą:

 • ubezpieczenia społeczne za 2014 r., łącznie 10 000 zł, w tym 6000 zł część płatnika i 4000 zł część ubezpieczonego;
 • ubezpieczenie zdrowotne: 600 zł za 2013 r. i 14 000 zł za 2014 r.;
 • Fundusz Pracy (FP): 1300 zł za 2014 r.;
 • świadczenia wypłacone bezpodstawnie: 180 zł.

Zaległości wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP za 2014 r. zapłacono 30 marca 2018 r. Odsetki w wysokości 8000 zł zapłacono 11 maja 2018 r. i tego też dnia zwrócono kwotę 180 zł oraz zapłacono od niej odsetki w wysokości 14 zł.

Składki zdrowotne za 2013 r.: 600 zł z odsetkami (254 zł) zapłacono 18 maja 2018 r.

Decyzją dyrektora z września 2018 r. instytucja nie będzie dochodzić zwrotu opłaconych za zleceniobiorców składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dla zleceniobiorców przygotowano informacje PIT-8C, które instytucja przekaże im po zakończeniu 2018 r.
Czy w związku z tym należało obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w następujący sposób: 14 000 zł + 4000 zł =18 000 zł × 19% = 3420 zł, z terminem płatności do 20 kwietnia 2018 r.; 600 zł + 180 zł + 14 zł + 254 zł + 8000 zł = 9048 zł × 19% =1719 zł z terminem płatności do 20 czerwca 2018 r.? Podatku dochodowego nie zapłacono, ponieważ zamiarem instytucji było rozliczenie podatku w zeznaniu rocznym za 2018 r.
Czy takie postępowanie oraz przedstawione wyliczenia są prawidłowe?

Korekta składki wypadkowej

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w poprzednim roku samorządowa instytucja kultury powinna złożyć IWA i skorygować składkę wypadkową. IWA wysłano w grudniu 2017 r., a informację o obowiązującej instytucję wysokości składki otrzymano z ZUS w 2018 r. W wyniku korekt powstanie nadpłata składek w ZUS.
Czy instytucja kultury powinna zwrócić wartość nadpłaconych składek organizatorowi, jeśli były one opłacone z dotacji na działalność bieżącą w 2017 r.?
Czy można je zaliczyć jako pozostałe przychody?