składki na ZUS

Zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jako przychód podatkowy

W wyniku kontroli ZUS instytucja kultury zamieniła umowy o dzieło na umowy-zlecenia. W związku z tym powstały zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, które wynoszą:

 • ubezpieczenia społeczne za 2014 r., łącznie 10 000 zł, w tym 6000 zł część płatnika i 4000 zł część ubezpieczonego;
 • ubezpieczenie zdrowotne: 600 zł za 2013 r. i 14 000 zł za 2014 r.;
 • Fundusz Pracy (FP): 1300 zł za 2014 r.;
 • świadczenia wypłacone bezpodstawnie: 180 zł.

Zaległości wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP za 2014 r. zapłacono 30 marca 2018 r. Odsetki w wysokości 8000 zł zapłacono 11 maja 2018 r. i tego też dnia zwrócono kwotę 180 zł oraz zapłacono od niej odsetki w wysokości 14 zł.

Składki zdrowotne za 2013 r.: 600 zł z odsetkami (254 zł) zapłacono 18 maja 2018 r.

Decyzją dyrektora z września 2018 r. instytucja nie będzie dochodzić zwrotu opłaconych za zleceniobiorców składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dla zleceniobiorców przygotowano informacje PIT-8C, które instytucja przekaże im po zakończeniu 2018 r.
Czy w związku z tym należało obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w następujący sposób: 14 000 zł + 4000 zł =18 000 zł × 19% = 3420 zł, z terminem płatności do 20 kwietnia 2018 r.; 600 zł + 180 zł + 14 zł + 254 zł + 8000 zł = 9048 zł × 19% =1719 zł z terminem płatności do 20 czerwca 2018 r.? Podatku dochodowego nie zapłacono, ponieważ zamiarem instytucji było rozliczenie podatku w zeznaniu rocznym za 2018 r.
Czy takie postępowanie oraz przedstawione wyliczenia są prawidłowe?

Korekta składki wypadkowej

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w poprzednim roku samorządowa instytucja kultury powinna złożyć IWA i skorygować składkę wypadkową. IWA wysłano w grudniu 2017 r., a informację o obowiązującej instytucję wysokości składki otrzymano z ZUS w 2018 r. W wyniku korekt powstanie nadpłata składek w ZUS.
Czy instytucja kultury powinna zwrócić wartość nadpłaconych składek organizatorowi, jeśli były one opłacone z dotacji na działalność bieżącą w 2017 r.?
Czy można je zaliczyć jako pozostałe przychody?

Spłata zaległości do ZUS w ratach

W wyniku kontroli ZUS instytucja przekwalifikowała umowy o dzieło na umowy- zlecenia. Ze względu na to, że kwota zaległości, czyli składki i odsetki, jest znacząca, instytucja wystąpiła do ZUS o rozłożenie jej na raty.
Jak w takim przypadku rozliczać koszty składek ZUS i odsetek oraz w jaki sposób potrącić je bieżącym zleceniobiorcom, skoro instytucja spłaca zaległości w ratach?

Zwrot nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w latach 2013–2015 u dwóch pracowników zostały nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (zostały niesłusznie naliczone od dodatku stażowego za czas choroby). Jeden pracownik nadal pracuje w bibliotece, ale drugi pracownik już przeszedł na emeryturę.
Czy nadpłaconą składkę należy wypłacić pracownikom? Jak to zrobić, skoro jeden z nich już nie pracuje?
Czy od tej nadpłaty odprowadza się podatek dochodowy i koryguje zeznania roczne?
Czy prawidłowe są następujące księgowania dotyczące zwrotu składek pracownikom:

 1. Korekta na podstawie dokumentacji korygującej (PK):
  • Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
  • Ma 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
 2. Wpływ zwróconych składek:
  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
 3. Zwrot pracownikowi nienależnie naliczonej składki zdrowotnej:
  • Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Ewidencja zaległych składek na ZUS po likwidacji ZFŚS

W 2013 r. biblioteka zlikwidowała Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pozostałe środki wypłacono pracownikom w dwóch transzach: w marcu oraz w grudniu 2013 r. Fundusz można było zlikwidować, gdyż wszystkie udzielone pożyczki zostały spłacone do końca 2013 r. Ponieważ była to likwidacja ZFŚS, postanowiono, że obie transze zostaną wypłacone wszystkim pracownikom w równych częściach. W 2016 r. kontrola z ZUS uznała, że wypłacone świadczenie nie było zróżnicowane, i nakazała zapłatę składek wraz z odsetkami.
Czy odwołanie się od decyzji ZUS jest uzasadnione?
Jeśli biblioteka nie ma szans na zmianę decyzji ZUS, to w jaki sposób zaksięgować wypłatę dla ZUS, skoro ZFŚS już nie istnieje?

Korekta składek na ZUS a finanse instytucji kultury

Pytania dotyczą rozliczenia zwrotu składek na ZUS, które wykazała kontrola w państwowej instytucji kultury, podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W latach 2009–2011 instytucja nadpłaciła składki ZUS, które sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej. Nadpłata składek zostanie ujęta jako przychód w planie finansowym instytucji kultury w roku, w którym wykazała ją kontrola. Skoro zwrócone instytucji kultury składki na ZUS rozliczono w poszczególnych latach z dotacji podmiotowej, to czy oznacza to, że należy je zwrócić na konto organizatora, czy też można je uznać za przychód własny i przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków?
W wyniku błędnych oświadczeń zleceniobiorców instytucja ma do zapłaty zaległe składki do ZUS. Odsetki instytucja zapłaci z własnych środków uzyskanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym w jednym przypadku część zaległych składek do ZUS oddaje instytucji zleceniobiorca, w drugim — składki za zleceniobiorcę instytucja pokrywa w całości. Czy w obydwu przypadkach można zapłacić zaległe składki do ZUS z dotacji podmiotowej? Czy zleceniobiorca w takim przypadku osiąga przychód do opodatkowania?

Zaległe składki na ZUS można sfinansować z funduszu rezerwowego

Samorządowa instytucja kultury osiągnęła zysk za 2015 r. i przeksięgowała go na fundusz rezerwowy. ZUS nakazał, w wyniku kontroli, odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe — nie były one odprowadzane za zleceniobiorcę, który nieprawidłowo złożył oświadczenie.
Czy z tego funduszu można pokryć koszty związane z zaległymi składkami?

Możliwość żądania zapłaty składek od ubezpieczonego

ZUS kontrolował prawidłowość klasyfikacji umów o dzieło pod kątem obowiązku opłacania składek. Zakwestionowano niektóre umowy, uznając, że faktycznie są to podlegające oskładkowaniu umowy-zlecenia.
Czy ZUS może żądać zapłaty zaległych składek bezpośrednio od ubezpieczonego w sytuacji, gdy płatnik nie będzie w stanie sam ich uregulować?

Wcześniejsza zapłata faktur oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS od wynagrodzeń

Instytucji kultury zalecono, aby za faktury zakupu płacić krótko przed terminem zapłaty ujętym na fakturze. To samo polecono w stosunku do podatku dochodowego i składek na ZUS od wynagrodzeń, aby opłacać je na krótko przed 20. dniem następnego miesiąca, a nie w dniu wypłaty wynagrodzeń. Te zalecenia powodują, że księgowi w instytucji tracą czas na dwukrotne zajmowanie się tą samą dokumentacją.
Czy można dokonać zapłaty faktur i podatku dochodowego w momencie ich sprawdzenia i zatwierdzenia i nie czekać na termin płatności?
Czy podatek od wynagrodzeń i płatności do ZUS można zapłacić jeszcze w miesiącu, którego dotyczą?

Oskładkowanie wielu umów-zleceń od 2016 r. w instytucjach kultury

 • Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania zbiegu tytułów do ubezpieczenia z tytułu umów-zlecenia
 • Dopiero gdy podstawa wymiaru składek przekroczy 1850 zł, umowa-zlecenie jest zwolniona od obowiązkowych składek na ZUS
 • Umowy-zlecenia nadal są obciążone składkami na ubezpieczenie zdrowotne

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych

• Nie zawsze zwolnienia od podatku dochodowego i wyłączenia z wymiaru składek na ZUS się pokrywają • Niektóre świadczenia w całości lub w części opodatkowane w całości są wolne od składek • Nie wszystkie świadczenia nieodpłatne są przychodem podatkowym

Używanie prywatnego samochodu i telefonu dyrektora w celach służbowych

Dyrektor instytucji kultury wykorzystuje swój telefon i samochód w celach służbowych. Rachunek za rozmowy telefoniczne obejmuje opłaty abonamentowe, które najczęściej pokrywają całość kosztów, a biling nie zawiera kosztu konkretnej rozmowy, tylko czas jej trwania.

 • Na jakiej podstawie prawnej należy dyrektorowi zwracać koszty związane z używaniem jego prywatnego samochodu i telefonu do celów służbowych?
 • Jeśli należy podpisać z dyrektorem umowę, to jakiej treści i kto powinien ją zawrzeć?
 • W jaki sposób obliczać koszty do zwrotu?
 • Jakie są skutki podatkowe i składkowe takich wypłat?