sport i rekreacja

Czy można przekazać instytucji kultury obiekt sportowy?

W tym roku gmina chce przekazać instytucji kultury kąpielisko pod opiekę. Ze statutu instytucji wynika, że do jej zadań należy tworzenie warunków i inspirowanie dla profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej i rekreacyjnej, organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych. Na terenie gminy nie działa instytucja zajmująca się sportem.
Na jakich zasadach powinno odbyć się przekazanie kąpieliska pod opiekę?
Czy należy zmieniać statut GOK?

Działalność o charakterze rekreacyjnym może być częścią działalności kulturalnej

Do zadań statutowych samorządowej instytucji kultury należy w szczególności organizowanie wydarzeń artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Instytucja zamierza realizować zadania o charakterze rekreacyjnym. Chodzi o organizację i przeprowadzenie na terenie miasta imprez, tj. biegu ulicznego, finału rajdu motocyklowego lub samochodowego itp. Organizowanie takich imprez instytucja zleci podmiotom zewnętrznym, które jednocześnie zobowiązują się do reklamy instytucji poprzez umieszczanie jej logo na drukach i innych materiałach promujących wydarzenie (np. identyfikatorach, dyplomach, stronach internetowych itd.).
Czy instytucja kultury może zlecać podmiotom zewnętrznym organizowanie takich imprez?
Czy można finansować takie zadania w całości ze środków dotacji podmiotowej?

Działalność sportowa prowadzona przez instytucję kultury a zwolnienie od VAT

Centrum kultury i sportu jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi zgodnie z postanowieniami statutu m.in. działalność sportową na terenie gminy. Cele statutowe centrum realizuje np. poprzez organizowanie zajęć sportowych, a także prowadzenie sekcji sportowych oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe. Czy centrum może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Sport i rekreacja w działalności instytucji kultury

• Instytucja kultury może mieć określone statutowo wykonywanie zadań z zakresu sportu i rekreacji • Klub sportowy nie jest częścią instytucji kultury • Instytucja kultury powinna otrzymywać jedną dotację podmiotową, bez względu na rodzaj wykonywanych zadań