sprawozdania finansowe

Przeksięgowanie straty z lat ubiegłych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Instytucja kultury opłaciła zaległe składki od umów cywilnoprawnych za okres 2018–2020 (wykazane podczas kontroli ZUS w 2021 r.). Wartość uregulowanego w 2021 r. zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 10 000 zł (strata) widnieje na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. Wynik finansowy 2021 roku w kwocie 2000 zł (zysk) zwiększył w 2022 r. fundusz rezerwowy instytucji na podstawie zarządzenia organizatora (prezydenta miasta) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.
Czy wynik finansowy (strata) wynikający z opłacenia zaległych składek za lata ubiegłe zapisany na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (10 000 zł) należy przeksięgować na fundusz rezerwowy na podstawie zarządzenia dyrektora, czy też wymaga zatwierdzenia przez prezydenta miasta?

Dochody i koszty w nocie podatkowej

W jakim miejscu w nocie podatkowej, która jest częścią sprawozdania finansowego, należy wykazać dochód przeznaczony na cele statutowe i koszty sfinansowane tymi dochodami?
Czy koszty sfinansowane dochodami wolnymi od podatku pozostałymi na koncie z lat poprzednich, które zostały wydane na cele statutowe, to koszty uzyskania przychodów?

Niewykorzystana dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym

Instytucja kultury otrzymała środki z fundacji na realizację projektu w kwocie 10 000 zł. W 2021 r. wykorzystała 6 500 zł, a pozostałe środki na rachunku, tj. 3500 zł, wykorzysta do 30 czerwca 2022 r.
Jak zaksięgować jeszcze niewykorzystane środki oraz jak je ująć w bilansie i rachunku zysków i strat za 2021 r.?

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Organizator powinien wydać zarządzenie w sprawie sposobu składania przez instytucję kultury sprawozdań finansowych do zatwierdzenia
  • Sprawozdanie finansowe sporządza się kosztowo, a rozliczenie dotacji podmiotowej kasowo
  • Mienie wydzielone w momencie utworzenia instytucja kultury powinna od razu zaksięgować na koncie funduszu instytucji kultury

Błędy popełnione w poprzednich latach

Biblioteka prowadzi księgowość na kontach zespołu 4 i nie jest podatnikiem VAT. W 2020 r. zakupiła ze środków własnych dwa komputery. Ratę amortyzacyjną w 2020 r. w kwocie 940,60 zł błędnie zaksięgowano na kontach Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” / Ma 760 „Przychody operacyjne”.
Jak poprawić ten błąd na koniec 2021 r.?

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym niektórych zdarzeń gospodarczych

  • W sprawozdaniu finansowym instytucja może wykazywać dane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości
  • Raty odpisu dotacji celowej na sfinansowanie zakupu środków trwałych wykazuje się w pozycji D.II. „Dotacje” rachunku zysków i strat
  • Konto 850 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” nie powinno wykazywać wartości ujemnej, jeśli rachunek bankowy funduszu wykazuje wartość dodatnią

Sprawozdania finansowe instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Przesunięto termin na złożenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • Decyzja o tym, w jakiej formie należy przekazać sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia, zależy od organizatora
  • Instytucja kultury musi wypełnić w sprawozdaniu finansowym wszystkie obowiązkowe dane

Udział dyrektora i głównego księgowego w komisji rady gminy

Dyrektor i główny księgowy instytucji kultury otrzymali zaproszenie na komisję rewizyjną w celu odczytania sprawozdania finansowego instytucji za ubiegły rok. Dotychczas na komisji należało odczytać sprawozdanie i czekać na pytania.
Czy w przypadku złożenia sprawozdania w terminie w sekretariacie urzędu występuje konieczność obowiązkowego stawiennictwa na komisji?

Sprawozdanie finansowe — informacja dodatkowa bez zmian

Czy to prawda, że w tym roku instytucje kultury składają nową informację dodatkową?

Sprawa sądowa ze spadkobiercą budynków i gruntu

Spadkobierca sądzi się z instytucją kultury o budynki i grunty. Wyrok jeszcze nie zapadł. Instytucja kultury otrzymała decyzję dotyczącą odszkodowania za wywłaszczenie gruntu w 2018 r. Ze względu na trwającą sprawę sądową powiat wstrzymał wypłatę odszkodowania.
Jak wykazać to zdarzenie w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu rocznym?

Nie trzeba publikować sprawozdania finansowego w BIP

Czy instytucja kultury ma obowiązek publikacji sprawozdań finansowych na stronie internetowej oraz w BIP, a jeśli tak, to w jakim terminie?

Korekta błędu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i po jego zatwierdzeniu

Od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. instytucja opłacała zaniżone składki ubezpieczenia wypadkowego. W styczniu 2019 r. skorygowała zaległość — zapłaciła zaległe składki razem z odsetkami.
Jak zaksięgować to zdarzenie i czy zaliczyć do roku 2018 czy 2019?