sprawozdania finansowe

Wpływ podziału muzeum na sprawozdanie finansowe

W czerwcu 2017 r. z muzeum wydzielono oddział i utworzono nową instytucję kultury.
Czy, sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r., muzeum powinno opisać to wydzielenie?
W których częściach sprawozdania ująć taką informację?

Składanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Czy sprawozdanie finansowe, zatwierdzone przez organizatora, instytucja kultury ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego razem z zarządzeniem zatwierdzającym?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Z art. 29 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) wynika, że roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza wójt. Do tej pory sprawozdanie zatwierdzała rada gminy.
Czy nadal trzeba przedstawiać je na radzie?
Czy wójt wydaje zarządzenie w tej sprawie, czy wystarczy, że złoży podpis na sprawozdaniu?

Przejęcie obowiązków głównego księgowego nie wymaga protokołu przejęcia ksiąg rachunkowych

Od 1 lipca br. księgowa, zatrudniona od kilku lat w instytucji na pełnym etacie na stanowisku księgowej, przejęła obowiązki głównego księgowego, który pracował do tej pory w wymiarze 1/4 etatu.
Czy należało sporządzić protokół przekazania ksiąg rachunkowych?
Jakie pełnomocnictwa oraz ich odwołania należy przygotować, oprócz tych do ZUS, urzędu skarbowego i obsługi bankowości?

Prezentacja danych w bilansie w pytaniach i odpowiedziach

  • Pozostałą do zwrotu organizatorowi kwotę rocznej dotacji podmiotowej ujmuje się w bilansie instytucji kultury w pozycji pasywów jako zobowiązania krótkoterminowe
  • Jeśli wykazana w bilansie strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część trzeba pokryć z funduszu instytucji kultury
  • Zatwierdzonych przez organizatora sprawozdań finansowych nie koryguje się

Niezatwierdzone sprawozdanie instytucji kultury

  • Jakie konsekwencje ma niezatwierdzenie przez radę gminy sprawozdania finansowego instytucji?
  • Czy niezatwierdzone sprawozdania wysyła się do urzędu skarbowego?
  • Co z saldem na koncie 860 „Wynik finansowy”?

Obowiązek badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz plan prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe muzeum za 2013 r. zawiera m.in. następujące dane:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 68 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła 48 523 769 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły 1 146 724 zł.

Czy muzeum ma obowiązek poddać sprawozdanie za 2014 r. badaniu przez biegłego rewidenta, a następnie je ogłosić? Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego muzeum, aby wszystkie czynności wykonać na czas?

Instytucja kultury nie musi sporządzać sprawozdania na żądanie organizatora

Czy gmina będąca organizatorem może żądać od swojej instytucji kultury przedłożenia sprawozdania z działalności za wskazany okres?

Korekta sprawozdania finansowego w instytucjach kultury

• W przypadku stwierdzenia błędu w księgach rachunkowych instytucji, należy go poprawić • Sposób poprawienia błędu zależy od tego, kiedy wykryto błąd i czego on dotyczy oraz czy może on być istotny dla czytelników sprawozdania finansowego • Przy ujmowaniu skutków korekty błędów w księgach rachunkowych i ujawnianiu ich w sprawozdaniu finansowym warto korzystać z informacji zawartych w KSR nr 7

Rezerwa na wypłatę premii dla dyrektora instytucji kultury

Organizator po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podejmie w czerwcu decyzję w sprawie premii rocznej za 2012 r. dla dyrektora domu kultury. Czy utworzyć rezerwę na wypłatę tej premii, czy będzie to koszt 2013 r.?

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury?

• Postanowienia dotyczące obowiązku przedłożenia sprawozdania finansowego instytucji kultury powinny znaleźć się w statucie • Jeśli w statucie samorządowej instytucji kultury nie wskazano organu, który ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe, to powinien być to wójt • Niektóre instytucje kultury muszą pamiętać o obowiązku badania ich sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2012 r.

• Nie wszystkie elementy sprawozdania finansowego są obowiązkowe dla instytucji kultury • Zmiany w polityce rachunkowości opisuje się w informacji dodatkowej • Przyjęte przez instytucję zasady należy stosować w sposób ciągły