sprawozdania Rb-N

Saldo konta „Rozliczenie zakupu” i inne operacje gospodarcze w sprawozdaniu Rb-N

Czy saldo konta 300 „Rozliczenie zakupu” strona Wn powinno być wykazane w sprawozdaniu Rb-N, a jeżeli tak, to w której pozycji?

Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-N. Zmiany w formularzach sprawozdań Rb-N i Rb-Z

Podmiotem obsługującym terminal płatniczy w instytucji kultury jest jedna z firm świadczących usługi finansowe związane z obsługą obrotu bezgotówkowego.
W której kolumnie sprawozdania Rb-N należy wykazać należności uregulowane przez dłużnika kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, a następnie zaksięgowane na rachunku bankowym instytucji kultury pierwszego dnia następnego kwartału?
Czy ostatnio nastąpiły jakieś zmiany w przygotowywaniu sprawozdań RB-Z i Rb-N?
Jak uzyskać dostęp do formularzy aktywnych Rb-N i Rb-Z obowiązujących w 2022 r.?

Opłacone należności w Rb-N

Biblioteka dokonała w grudniu 2021 r. przedpłaty na podstawie faktury za prenumeratę czasopism na 2022 r. W trakcie 2021 r. dokonywano także zapłaty na podstawie faktur za np. serwis systemów informatycznych, podpis elektroniczny na rok 2022, co stanowi rozliczenia międzyokresowe kosztów. Część opłaty wynikającej z faktury księgowano w 2021 r. bezpośrednio w koszty, a część dotyczącą 2022 r. jako rozliczenia międzyokresowe przychodów w korespondencji z kontem rozrachunkowym.
Czy przedpłaty należy ująć w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności?

Kary za przetrzymywanie książek w ewidencji księgowej, planie finansowym i sprawozdaniu Rb-N

Biblioteka nakłada na czytelników kary za przetrzymywanie książek.
Czy w ewidencji księgowej powinna ujmować wszystkie naliczone w programie bibliotecznym kary, tj. analitycznie każdy czytelnik imiennie?
Jak obecnie ująć w ewidencji księgowej należności z tytułu kar, które już dawno się przedawniły?
Czy zapis „100% odpisy aktualizacyjne” można stosować równolegle już w momencie ewidencjonowania naliczonych należności?
Czy pozostałe przychody z tytułu naliczonych kar i finansowe przychody z tytułu naliczonych odsetek instytucja musi zaplanować w planie finansowym?
Czy w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N instytucja wykazuje wysokość należności z tytułu kar pomniejszone o odpisy aktualizacyjne, czy też wykazuje należności w pełnej wysokości, a dopiero na koniec roku, tak jak do bilansu, pomniejsza należności o odpis?

Dotacja podmiotowa i kaucja za najem w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z

W instytucji kultury na koniec roku 2020 wystąpiły rozrachunki z tytułu dotacji podmiotowej. Środki te instytucja kultury zwróciła w styczniu 2021 r. Czy należało wykazać kwotę zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2020 r. oraz kwotę dotacji pozostającą na rachunku bankowym w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2020 r.?
W jakiej pozycji w sprawozdaniu RB-N należy umieścić kaucje za wynajem pomieszczeń biurowych wpłacone przez instytucję na rzecz podmiotu, który wynajmuje jej biura? Czy powinna to być pozycja: Bank czy Przedsiębiorstwo niefinansowe?

Należności za zobowiązania w sprawozdaniach budżetowych

Pytania dotyczą sprawozdań Rb-N i Rb-Z. Sprawozdania te za np. II kwartał sporządza się do 14 lipca według stanu na 30 czerwca (załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, dalej: rozporządzenie).
Co zrobić z dokumentami, które dotyczą czerwca, a wpływają do instytucji kultury w lipcu? Czy kwoty z tych faktur mają być ujmowane w sprawozdaniach? Instytucja zamyka czerwiec dopiero 20 lipca.
Jak w sprawozdaniu Rb-N ujmować VAT?

Środki w drodze w sprawozdaniu Rb-N

Czy środki w drodze znajdujące się na koncie 140 należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N jako depozyty na żądanie?

Rozliczenie zwrotu składek ZUS oraz wykazanie ich w planie finansowym, sprawozdaniu Rb-N i sprawozdaniu dla organizatora

  • Mimo zwrotu składek na ZUS, w listach płac pracowników instytucji kultury nic się nie zmienia
  • Ze względu na zwrot składek należy zmienić plan finansowy
  • Powstałą nadpłatę składek na ZUS instytucja wykazuje w sprawozdaniu RB-N i sprawozdaniu dla organizatora

Kaucje w sprawozdaniu Rb-N

Samorządowa instytucja kultury zapłaciła firmie dostarczającej wodę do picia kaucję za dzierżawę butli na wodę oraz kaucję za wynajem lokalu od spółdzielni mieszkaniowej dla rezydentów realizujących projekt artystyczny ze środków Unii Europejskiej.
Jak wykazać te kaucje w sprawozdaniu Rb-N?

Refundacja i odsetki od kary umownej w sprawozdaniu Rb-N

Pytania dotyczą sprawozdania Rb-N.
Instytucja zawarła z fundacją umowę o zorganizowaniu stażu w ramach RPO — Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku na okres od września 2018 r. do lutego 2019 r. Fundacja wypłaciła refundację dopiero po zakończeniu stażu. Instytucja wypłaciła dodatek opiekunowi stażysty również po zakończeniu stażu, czyli w lutym 2019 r. Czy na koniec 2018 r. należało wykazać w ewidencji księgowej, sprawozdaniu RB-N i RB-Z należności od fundacji oraz zobowiązanie instytucji wobec opiekuna stażysty za 2018 r.?
Czy naliczone odsetki od nieterminowej zapłaty należności wymagalnych należy wykazać razem z należnością główną czy też w innym wierszu sprawozdania Rb-N?
Czy jeżeli odsetki te naliczone są od niezapłaconych kar umownych, to należy wykazać je w pozycji N.4.2. (należności wymagalne pozostałe)?

Kara umowna w sprawozdaniu Rb-N

Instytucja kultury wystawiła notę obciążającą z tytułu nieterminowego wykonania umowy.
Czy należność z tytułu kar umownych powinna wykazywać w sprawozdaniu RB-N, jeżeli tak, to w jakiej pozycji?

Ewidencja wpłat za zajęcia dokonanych za pomocą PayU

Uczestnicy zajęć odbywających się w instytucji kultury dokonują wpłat online za pomocą serwisu PayU.
W jaki sposób zaksięgować te wpłaty oraz prowizje potrącane przez operatora płatności?
W której pozycji sprawozdania Rb-N wykazać saldo widniejące na koncie bankowym PayU?