sprawozdania Rb-WS

Instytucje kultury nie sporządzają sprawozdania Rb-WS za 2017 r.

Czy instytucje kultury nadal mają obowiązek ewidencjonowania wydatków strukturalnych i czy składają Rb-Ws za 2017 r.?

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

• W sprawozdaniu Rb-Ws wykazuje się tylko wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym dokumentem księgowym • Wydatkami strukturalnymi nie są wydatki bieżące służące podstawowemu funkcjonowaniu instytucji • Zakupy inwestycyjne środków trwałych służące do prowadzenia działalności kulturalnej są wydatkiem strukturalnym

Wydatki strukturalne w instytucjach kultury

• Prawidłowa klasyfikacja wydatków strukturalnych umożliwia bezbłędne sporządzenie sprawozdania Rb-WS • Obszar VII Kultura jest kluczowy dla instytucji kultury, ale mogą one klasyfikować wydatki również do kodów z innych obszarów • Ewidencję wydatków strukturalnych można prowadzić jako wydzieloną analitykę do kont bilansowych lub ewidencjonować je na koncie pozabilansowym