sprawozdania Rb-WSa

Instytucje kultury nie sporządzają sprawozdania Rb-WS za 2017 r.

Czy instytucje kultury nadal mają obowiązek ewidencjonowania wydatków strukturalnych i czy składają Rb-Ws za 2017 r.?

Sprawozdanie z wydatków strukturalnych tylko w formie elektronicznej

Pytanie dotyczy formy przesłania sprawozdania z wydatków strukturalnych do organizatora.
Czy instytucja kultury powinna przesyłać je w formie pisemnej, czy na skrzynkę podawczą, i jak je podpisać, jeżeli instytucja nie ma konta w ePUAP, a swoje osobiste konto posiada tylko główny księgowy?

Wydatki strukturalne w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Od początku 2014 r. obowiązuje nowa definicja wydatków strukturalnych • Zakup eksponatu muzealnego czy wynagrodzenie dla instruktorów to wydatek bieżący, który służy zapewnieniu podstawowego funkcjonowania instytucji kultury • Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz remont budynku muzeum jest wydatkiem strukturalnym

Ewidencja księgowa wydatków strukturalnych

• Instytucje kultury sporządzają sprawozdania Rb-WSa • Wykazuje się w nich wydatki strukturalne według kodów klasyfikacji • Księgowe mogą ułatwić sobie pracę