sprawozdanie finansowe

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego w stowarzyszeniu zwykłym

Stowarzyszenie zwykłe powołane przez trzy osoby i działające w obszarze kultury (od 2022 r.) wpisano do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę działa na podstawie regulaminu. Stowarzyszenie zwykłe ma przedstawiciela stowarzyszenia i dwóch członków. Źródłami finansowania są składki członkowskie, darowizny, granty i dotacje. Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość i ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe.
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu zwykłym w sytuacji, w której nie określono tego w regulaminie, oraz na podstawie jakiego dokumentu?

Zdarzenia opisane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Muzeum stosuje uproszczenie dotyczące odpisywania materiałów w koszty w momencie ich zakupu, jednak dotychczas nie dokonywało korekty kosztów o stan produktów gotowych, chociaż stan ten był ustalany na koniec każdego roku. W związku z tym nie można porównać zmiany stanu produktów za 2021 r. z wartością za 2022 r. W inwentaryzacji produktów gotowych na koniec 2022 r. ustalono kwotę 42 000 zł, a na koniec 2021 r. stan ten wynosił 32 000 zł. W jaki sposób urealnić wynik finansowy? Czy wystarczą tylko wyjaśnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania za 2022 r.?
W 2021 r. z pożyczki od organizatora zrealizowano projekt — pożyczkę zaksięgowano na koncie zespołu 2. Również w 2021 r. poniesiono koszty. W 2022 r. muzeum otrzymało zwrot z PROW, który zaksięgowano na koncie zespołu 7, a następnie zwrócono pożyczkę do organizatora. W rachunku zysków i strat (RZiS) za 2021 r. były koszty, w 2022 r. jest przychód. Czy zdarzenie to należy opisać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego?

Likwidacja instytucji kultury w księgach rachunkowych

1 października 2022 r. centrum kultury w drodze uchwały postawiono w stan likwidacji. Likwidacja zakończy się 1 marca 2023 r. Na dzień 30 września 2022 r. sporządzono sprawozdanie finansowe i również na ten dzień przeprowadzono inwentaryzację. Majątek instytucji z dniem 31 grudnia 2022 r. przekazano organizatorowi.
Jak wycenić aktywa i czy połączyć fundusze własne w jeden fundusz?
Czy trzeba utworzyć rezerwy na koszty likwidacji?
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe likwidowanej instytucji kultury?
Czy główny księgowy i dyrektor mogą otrzymać nagrodę roczną?

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego i zeznania CIT-8

Główny księgowy instytucja kultury nie sporządził — pomimo obowiązku — sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok w wersji elektronicznej i nie wysłał go do szefa KAS ani też nie przygotowywał sprawozdań za lata wcześniejsze w wersji papierowej i nie wysłał ich do urzędu skarbowego. Nie sporządzał i nie wysyłał także zeznań podatkowych CIT-8 do urzędu skarbowego za poszczególne lata podatkowe, uważając, że skoro instytucja osiąga dochody wyłącznie zwolnione, to nie jest zobowiązana do składania jakichkolwiek zeznań podatkowych.
Jakie przewidziano sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych?
Za ile okresów wstecz należałoby to ewentualnie zrobić? Czy w przypadku CIT-8 wystarczy złożyć zeznania za pięć lat wstecz?
Czy jest jakiś okres przedawnienia?

Zamknięcie covidowego roku 2020 w instytucjach kultury

  • Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które można wykorzystać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok
  • W czasie pandemii ważne jest zachowanie reżimu sanitarnego przy dokonywaniu wszystkich czynności związanych z inwentaryzacją
  • Wartość zakupionych w związku z COVID-19 środków ochrony ujmuje się w księgach rachunkowych na kontach kosztów według rodzajów

Okres przechowywania dokumentów i sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 74 Ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Od 1 stycznia 2019 r. art. 9 pkt 10 Ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zlikwidował obowiązek trwałego przechowywania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego oraz pozwolił zlikwidować starsze (zatwierdzone w 2013 r.) sprawozdania finansowe.
Czy te przepisy mają zastosowanie również do instytucji kultury czy tylko do przedsiębiorców?
Czy ewentualnie są jeszcze inne przepisy szczegółowe (poza wewnętrznymi uregulowaniami instytucji kultury) — dotyczące przechowywania dokumentów księgowych, w tym zatwierdzonych sprawozdań księgowych, zobowiązujące do dłuższego przechowywania akt, nawet do 25 lat?

Dotacja podmiotowa w rachunku zysków i strat

Instytucja kultury zawsze wykazywała kwotę dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat w rubryce A „Przychody netto ze sprzedaży”. Główny księgowy otrzymał informację od organizatora, aby dotację przedstawić w rubryce D „Pozostałe przychody operacyjne” w poz. II „Dotacje”, ponieważ będzie to „lepiej wyglądało” po publikacji w BIP organizatora.
Organizator zatwierdził już bilans w wersji pierwotnej, a CIT-8 został złożony do urzędu skarbowego.
Czy w takiej sytuacji można jeszcze zmienić RZiS?

Składanie sprawozdań finansowych po zmianach w pytaniach i odpowiedziach

  • Od 1 stycznia 2020 r. zmienił się sposób składania sprawozdań finansowych
  • Sprawozdanie składa się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej
  • Nowością jest także to, że można je już podpisywać tzw. podpisem osobistym

Sprawozdanie do urzędu skarbowego tylko elektronicznie

Samorządowa instytucja kultury prowadzi ręcznie ewidencję księgową — nie posiada programów księgowych. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. instytucja składała w formie papierowej do organizatora i urzędu skarbowego.
Czy obowiązuje ją złożenie sprawozdania za 2018 r. w formie elektronicznej?
Jak podpisać takie sprawozdanie?

Składanie sprawozdań do urzędu skarbowego przez instytucje kultury — tylko elektronicznie

Czy złożenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w formie elektronicznej obowiązuje również takie instytucje, których sprawozdanie finansowe nie jest poddane obowiązkowemu badaniu?
Co należy rozumieć pod pojęciem sprawozdania finansowego — czy tylko bilans i rachunek zysków i strat, czy też jeszcze informację dodatkową?
Do kiedy należy przedłożyć sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej?

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po połączeniu instytucji kultury?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zarządzeniem MKiDN połączono dwie państwowe instytucje kultury. Roczne sprawozdanie finansowe przejętej instytucji kultury za rok 2017 jest samodzielnym dokumentem, bo obejmuje cały rok sprawozdawczy. Podpisał je dyrektor nowo utworzonej instytucji oraz główna księgowa instytucji przejętej (działającej samodzielnie do 31 grudnia 2017 r.). Pracownicy przejętej instytucji, w tym również główna księgowa, stali się od 1 stycznia 2018 r. pracownikami nowej instytucji. Do chwili sporządzenia sprawozdania finansowego dyrektor nowo powstałej instytucji nie wydał nowego regulaminu organizacyjnego i nie zmienił zakresów czynności przejętych pracowników, wśród nich również głównej księgowej. Zatem w chwili sporządzania sprawozdania rocznego swojej dawnej instytucji, obejmującego pełny rok sprawozdawczy, osoba ta była również głównym księgowym w nowo powstałej instytucji.
Czy miała ona prawo podpisać wraz z nowym dyrektorem roczne sprawozdanie finansowe?

Korekta błędu z lat poprzednich

W 2016 r. w instytucji zlikwidowano nie do końca zamortyzowany środek trwały. Został on skreślony z ewidencji i wyksięgowany, jednak nie przeniesiono wartości rozliczeń międzyokresowych kosztów do pozostałych przychodów operacyjnych.
Czy w roku 2017, czyli w momencie korekty błędu, tę wartość należało odnieść na konto funduszu instytucji kultury i tak wykazać w bilansie, czy może raczej na konto funduszu rezerwowego, na który obecnie przenosi się wynik finansowy i na który ta kwota trafiłaby, gdyby brakujące księgowanie było wykonane w 2016 r.?