sprawozdawczość

Kara umowna w sprawozdaniu Rb-N

Instytucja kultury wystawiła notę obciążającą z tytułu nieterminowego wykonania umowy.
Czy należność z tytułu kar umownych powinna wykazywać w sprawozdaniu RB-N, jeżeli tak, to w jakiej pozycji?

Niezatwierdzone sprawozdanie instytucji kultury

  • Jakie konsekwencje ma niezatwierdzenie przez radę gminy sprawozdania finansowego instytucji?
  • Czy niezatwierdzone sprawozdania wysyła się do urzędu skarbowego?
  • Co z saldem na koncie 860 „Wynik finansowy”?

Instytucja kultury nie musi sporządzać sprawozdania na żądanie organizatora

Czy gmina będąca organizatorem może żądać od swojej instytucji kultury przedłożenia sprawozdania z działalności za wskazany okres?