sprzedaż mieszana

Odliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości

Gmina, która jest organizatorem muzeum, chce sprzedać mu część budynku wraz z gruntem. Obecnie muzeum wynajmuje ten budynek i przeznacza go na magazyn — przechowuje w nim eksponaty i archiwalne dokumenty kadrowo-płacowe. W przyszłości budynek będzie służył również jako pracownia konserwatorska. W związku ze sprzedażą rada miasta zwiększy dotację celową dla muzeum na kupno budynku i wystawi mu fakturę VAT.
Czy jako czynny podatnik VAT muzeum może odliczyć VAT według 95% proporcji wyliczonej na podstawie sprzedaży za 2013 r.? Ponieważ muzeum prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wszystkie faktury kosztowe rozlicza proporcją 95%.
W związku z tym, że budynek będzie nierozerwalnie związany z działalnością muzeum, czy będzie ono mogło ubiegać się o zwrot nadwyżki VAT naliczonego według proporcji, którą obecnie stosuje?

Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — roczna korekta VAT

• Obowiązek korekty VAT odliczonego mają przede wszystkim te instytucje kultury, które w ciągu roku odliczały VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną, stosując wskaźnik proporcji • W zależności od rodzaju nabywanych towarów korekta VAT może być jednorazowa lub następować w ciągu 5 albo 10 lat • Inne zasady korekty VAT stosuje się, gdy instytucja zmieni przeznaczenie nabytego towaru lub środka trwałego

Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — zasady ustalania wskaźnika proporcji

• Jeśli instytucja prowadzi sprzedaż zwolnioną i sprzedaż opodatkowaną, a nie można jednoznaczne przypisać danego wydatku do poszczególnej sprzedaży, powinna odliczyć VAT za pomocą wskaźnika proporcji • Wskaźnik proporcji ustala się jako udział obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie instytucji kultury • W niektórych przypadkach instytucja może zastosować proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego