sprzedaż zwolniona

Podatnik zwolniony a ewidencjonowanie obrotu na kasie

Jak prawidłowo ewidencjonować usługi biblioteki za pomocą kasy fiskalnej, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT (korzysta ze zwolnienia podmiotowego).
Usługi zwolnione z VAT, takie jak np. wydanie karty bibliotecznej, usługi reprograficzne biblioteka ewidencjonuje w kwocie brutto. Jak natomiast ewidencjonować usługi opodatkowane (np. wypożyczanie zbiorów multimedialnych za odpłatnością)?

Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — roczna korekta VAT

• Obowiązek korekty VAT odliczonego mają przede wszystkim te instytucje kultury, które w ciągu roku odliczały VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną, stosując wskaźnik proporcji • W zależności od rodzaju nabywanych towarów korekta VAT może być jednorazowa lub następować w ciągu 5 albo 10 lat • Inne zasady korekty VAT stosuje się, gdy instytucja zmieni przeznaczenie nabytego towaru lub środka trwałego

Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — zasady ustalania wskaźnika proporcji

• Jeśli instytucja prowadzi sprzedaż zwolnioną i sprzedaż opodatkowaną, a nie można jednoznaczne przypisać danego wydatku do poszczególnej sprzedaży, powinna odliczyć VAT za pomocą wskaźnika proporcji • Wskaźnik proporcji ustala się jako udział obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie instytucji kultury • W niektórych przypadkach instytucja może zastosować proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego