środki finansowe

Środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód

Instytucja zrealizowała w tym roku projekt i otrzymała pierwszą transzę przeznaczonych na niego środków. Niestety, główny księgowy otrzymał informację, że do końca 2020 r. instytucja nie otrzyma drugiej transzy.
Czy można tę nieotrzymaną kwotę zaksięgować i wykazać ją po stronie przychodów 2021 r., a obciążyć konto zespołu 2 i wykazać jako zobowiązanie? W przeciwnym razie instytucja zamknie rok ze stratą.

Środki finansowe z nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w ramach działalności statutowej wspiera inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) na terenie miasta i gminy. W grudniu 2016 r. jedno KGW oraz w styczniu 2017 r. kolejne KGW otrzymały nagrody od starosty i od burmistrza. Środki pieniężne wpłynęły na konto instytucji kultury — na osobny rachunek bankowy otworzony w tym celu. Oba KGW planują z otrzymanych nagród zakupić stroje ludowe.
Czy otwarcie osobnego rachunku bankowego i przechowywanie na nim środków do czasu realizacji zakupu przez KGW jest prawidłowe?
Czy wpłaty z tego tytułu należało przyjąć na główny rachunek, jako przychody statutowe, i finansować nimi bieżącą działalność, a zakup strojów przez KGW sfinansować ze środków bieżących (z dotacji i dochodów z działalności gospodarczej)?
Czy jeżeli KGW nie wydadzą tych środków do końca tego roku, to powinny one być zaksięgowane na rozliczeniach przychodów międzyokresowych?

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku.
Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy?
Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Waloryzacja płac w instytucji nieobowiązkowa

Od kilku lat instytucja kultury nie była objęta ani podwyżką, ani waloryzacją płac. Nie otrzymywała także środków na ten cel od organizatora, a jej plan roczny był sporządzany na podstawie jego wytycznych. Zgodnie z nimi instytucja powinna zaplanować wydatki bieżące osobowe – według stanu osobowego na koniec roku, bez wzrostu wynagrodzeń i nagród. Instytucja zabezpieczała środki na wzrost dodatku stażowego w ciągu roku oraz podwyżkę wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kosztem innych wydatków. Czy waloryzacja wynagrodzeń w instytucji kultury powinna następować co roku? Czy instytucja musi znaleźć środki na wypłatę takiego świadczenia, jeżeli nie otrzyma ich od organizatora?

Przekazanie środków finansowych na cykl imprez organizacji pozarządowej

Centrum kultury chce przekazać środki finansowe na organizację cyklu imprez promujących lokalne zabytki organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy. Czy trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówień publicznych czy otwarty konkurs ofert w myśl Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa o wolontariacie)?