środki unijne

Zwrot ZUS sfinansowanego środkami z projektu

Instytucja otrzymała zwrot składek ZUS za styczeń 2021 r. Zwrot nastąpił 25 marca 2021 r. Jednocześnie prowadzony jest projekt z dofinansowaniem unijnym.
Czy zwrot składek należy zwrócić do instytucji rozliczającej? Jeśli tak, to w jakim miesiącu?

Refundacja zakupów z projektu unijnego

Dom kultury wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla działającego przy nim zespołu folklorystycznego. Dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji.

  • Jeżeli dom kultury ma oszczędności w budżecie (dotacja podmiotowa organizatora), to czy może pokryć koszty projektu z tych funduszy, czy dom kultury powinien dostać na ten cel dotację celową?
  • Jeżeli dom kultury zapłacił za zakupy w ubiegłym roku, a refundację otrzyma w 2015 r., to jak rozliczyć się z organizatorem?

Rozliczenie projektu realizowanego przez MDK

Miejski dom kultury (MDK) w ramach realizowanego projektu złożył wniosek o płatność w listopadzie 2012 r. Zgodnie z umową koszty w całości ponosi MDK, a po rozliczeniu zostaną one zwrócone na jego konto (jako forma pomocy i wsparcie finansowe):

  1. Czy poniesione w ramach projektu koszty zaksięgować na koncie rozrachunków jako zobowiązanie — w kosztach rodzajowych Wn konto zespołu 4/Ma 202 i zapłatę Wn 202/Ma 130?
  2. Czy nierozliczony wniosek o płatność zaksięgować na rozrachunkach i wyksięgować z kosztów?
  3. Jak zaksięgować zwrócone środki na konto MDK — jako dotację czy przychody finansowe?
  4. Jak prawidłowo ewidencjonować świadczone usługi nieodpłatnie, np. wynagrodzenie wolontariuszy, czy na kontach pozabilansowych zespołu 900 — „Inne wynagrodzenia”?

Oddzielny system rachunkowości dla środków z funduszy strukturalnych

W umowie o przyznanie pomocy na zadanie „Zakup wyposażenia do biblioteki” jest zapis, że beneficjent zobowiązuje się do wprowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości. Czy to znaczy, że biblioteka nie może zastosować kont, które już ma zapisane w polityce rachunkowości? Zakup wyposażenia obejmuje krzesła, biurka, stoły, regały, telewizor itp. Czy wszystkie te środki zakwalifikować do środków trwałych (niektóre ceny jednostkowe są niskie)?
W polityce mamy zapis, że środki trwałe o wartości do 1000 zł należy zaliczyć bezpośrednio w koszty, od 1000 zł do 3500 zł uznać za środki trwałe amortyzowane jednorazowo i powyżej 3500 zł jako środki trwałe amortyzowane liniowo. Czy można zaliczyć do wydatków strukturalnych wyposażenie biblioteki zakupione z:

  1. funduszy otrzymanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW)?
  2. dotacji od organizatora?

Remont finansowany ze środków UE

Instytucja kultury realizowała zadanie „Remont Kopca Grunwald” polegający na odnowie pomnika wraz z remontem i utwardzeniem terenu wokół kopca ze środków Funduszy Europejskich PROW. Na ten cel gmina przekazała instytucji kultury środki w dotacji podmiotowej. W chwili otrzymania środków z PROW po realizacji zadania gmina zmniejszyła dotację podmiotową o tę otrzymaną kwotę. Jak zaksięgować nakłady poniesione na odnowienie pomnika oraz remont i utwardzenie terenu? Czy potraktować całość jako budowle i wprowadzić do ewidencji środków trwałych (są to roboty budowlane, ziemne, schody, chodniki, napisy, miecze, ławki parkowe itp.)?

Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych ze środków unijnych

• Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia, nie jest jednoznaczny z uznaniem wszystkich wydatków za kwalifikowalne • Istotne jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków w ramach projektu • Instytucja jeszcze przed podpisaniem umowy musi zapoznać się z kategoriami wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne albo niekwalifikowalne w projekcie oraz śledzić na bieżąco zmiany w przepisach

Szkolenie pokryte ze środków UE – jak je rozliczyć i uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych

• Jeśli instytucja wyda środki unijne niezgodnie z przeznaczeniem, naraża się na konieczność zwrotu wydanych nieprawidłowo środków wraz z odsetkami • Otrzymane środki instytucja musi rozliczyć w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące • Instytucja powinna rozliczyć się z otrzymanych środków w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu