statut

Organy doradcze w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie

 • Statut instytucji kultury powinien wymieniać organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
 • Do niedawno przyjmowano, że organy doradcze, jako niezdefiniowane w ustawie, nie są niezbędnym elementem statutu, co potwierdzało m.in. orzecznictwo
 • Pojawiły się jednak rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające jednoznacznie, że organy doradcze są niezbędne w każdej instytucji

Rada programowa w instytucji kultury

Czy gminny ośrodek kultury musi mieć radę programową?
Jeżeli nie, to czy w statucie może znaleźć się zapis, że może być powołana rada programowa?

Zapisy statutu niezgodne z ustawą. Forma zatrudnienia kierownika biblioteki wchodzącej w skład innej instytucji kultury

Za zgodą MKiDN organizator połączył bibliotekę gminną z gminnym ośrodkiem kultury, w wyniku czego powstało gminne centrum kultury. Na okres trzech lat organizator powołał dotychczasowego dyrektora ośrodka kultury na stanowisko dyrektora centrum kultury.
W statucie organizator określił, że do obowiązków dyrektora instytucji kultury należy:

 • kierowanie działalnością statutową,
 • reprezentowanie na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem,
 • opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej,
 • wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów,
 • sporządzanie sprawozdań,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Umieścił też zapisy o tym, że:

 • w razie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni upoważniony pracownik instytucji,
 • za sprawy biblioteki odpowiada kierownik biblioteki, którego powołuje dyrektor,
 • wewnętrzną strukturę organizacyjną instytucji określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii wójta.

Czy osoba na stanowisku kierownika biblioteki w gminnym centrum powinna otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też może zostać zatrudniona na umowę o pracę? Kierownik biblioteki nie zarządza majątkiem ani nie ma takich uprawnień jak dyrektor.

Stypendia fundowane przez instytucję kultury

Czy instytucja kultury może fundować ze środków własnych stypendia artystyczne dla osób niepełnoletnich uczęszczających do szkół artystycznych i należących do kół artystycznych instytucji z terenu gminy?
Czy takie stypendia będą opodatkowane?

Zajęcia językowe prowadzone przez dom kultury

Gminny dom kultury (GDK) ma w statucie zapis, z którego wynika, że GDK może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów poprzez organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych czy koncertów w zakresie nieprzekraczającym zadań statutowych.
Czy na tej podstawie GDK może prowadzić odpłatne zajęcia z języka angielskiego? Jakie zapisy zamieścić w statucie, aby było to możliwe?
Czy zajęcia te będą stanowić działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to jaki zapis powinien znaleźć się w statucie: czy wystarczy ogólny dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej, czy należy wyszczególnić, w jaki sposób ta działalność będzie prowadzona, np. GDK może prowadzić działalność gospodarczą poprzez organizowanie zajęć językowych?

Status instytucji kultury grupującej kilka instytucji

Kilka lat temu rada miejska zlikwidowała samorządową instytucję kultury — ośrodek kultury, a jej majątek i działalność przekazała bibliotece. Przez kolejne 5 lat bibliotece udało się odbudować działalność właściwą dla ośrodka kultury tak, że w zasadzie obecnie prowadzi bibliotekę z 9 filiami, a także dom kultury z koncertami, spektaklami, warsztatami itd. W świetle prawa jest on jednak filią biblioteki, co zamyka drogę do aplikowania o środki właściwe dla domów czy centrów kultury, chociaż prowadzi działalność w takim zakresie.
Co zrobić, aby biblioteka zyskała status samorządowej instytucji kultury, w skład której wchodzi dom kultury, ośrodek kultury lub centrum kultury i sztuki?
Czy jeśli organizator zmieni statut, dodając jej działalność właściwą dla domu czy centrum kultury i zawnioskuje o rozszerzenie PKD, to stanie się ona w rozumieniu prawa „biblioteką posiadającą status samorządowej instytucji kultury, w skład której wchodzi dom kultury, ośrodek kultury lub centrum kultury i sztuki”?

Zajęcia artystyczne z udziałem uczestników spoza gminy

Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy, która jest jego statutowym obszarem działania? Jeżeli tak, to jakich formalności należy dopełnić, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem?

Zlecanie zadań do realizacji przez organizatora

W statucie instytucji kultury w części dotyczącej jej działalności jest zapis, że do zakresu działania instytucji należą m.in. zadania zlecone przez zarząd powiatu, przy czym nie ma szczegółowych zapisów, jakiego typu mogą być to zadania i jaki mają zakres. Od lat starostwo powiatowe organizowało wydarzenia patriotyczne, zapewniając też m.in. gadżety promujące powiat.
Czy organizator może narzucić bądź przekazać te zadania do realizacji przez instytucję kultury?

Dodatkowa działalność instytucji kultury w zakresie edukacji i promocji gminy

Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne?
Jak zapisać taką działalność w statucie?
Podobne pytanie dotyczy promocji, rozumiem, że promocja gminy w zakresie kultury jest możliwa, ale czy np. również promocja gospodarcza?
Czy te działania należy wpisać w statucie jako główne cele instytucji czy jako działalność dodatkową?

Zapisy dotyczące regulaminu organizacyjnego i kompetencji dyrektora w statucie instytucji kultury

Pytania dotyczą treści statutu instytucji kultury.
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ukształtowanego w ostatnich latach orzecznictwa prawidłowe jest zamieszczanie w statutach samorządowych instytucji kultury zapisów dotyczących regulaminu organizacyjnego?
Czy doprecyzowanie w statucie instytucji zakresu kompetencji dyrektora instytucji kultury, poza postanowieniami wynikającymi z art. 17 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), jest konieczne czy wręcz niepotrzebne?

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Dwa podpisy pod zobowiązaniami instytucji kultury

W księgowości samorządowej instytucji kultury zatrudniony jest tylko główny księgowy. Zgodnie ze statutem instytucji, oświadczenia woli składane przez instytucję wymagają podpisu dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
Czy w przypadku nieobecności głównego księgowego spowodowanej urlopem lub zwolnieniem chorobowym może on wyznaczyć na swoje zastępstwo do podpisywania umów oraz zatwierdzania dokumentów pod względem formalnym dyrektora instytucji?