statut

Współpracę z organizacjami pozarządowymi powinien przewidywać statut instytucji kultury

Biblioteka jest w trakcie zmiany statutu. Chce realizować wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną i oświatową i np. przekazywać lub otrzymywać fundusze na wkład własny do projektu.
Jak prawidłowo powinien brzmieć zapis w statucie o współpracy z tymi podmiotami?

Przekazanie innemu podmiotowi przedmiotów kupionych z dotacji podmiotowej

Gminny ośrodek kultury (GOK) kupił stroje regionalne z dotacji podmiotowej.
Czy GOK może przekazać te stroje kołu gospodyń wiejskich (KGW)?

Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kultury

Ośrodek kultury posiada samochód służbowy. Dyrektor planuje wykorzystywać go do usługowego przewożenia towarów — artykułów spożywczych.
Czy ośrodek może wykonywać taką działalność?
Jeśli tak, to czy trzeba dopisać taką działalność do działalności gospodarczej?

Zmiana statutu centrum kultury, którego częścią jest biblioteka

W skład centrum kultury wchodzi ośrodek kultury, świetlice wiejskie oraz biblioteka publiczna z trzema zamiejscowymi oddziałami. Centrum kultury zmienia statut, ale wątpliwości budzą przepisy:

 • art. 12 Ustawy z 27 czerwca 1997 o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), z którego wynika, że zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin, który nadaje jej kierownik, oraz
 • art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), który stanowi, że organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny, który nadaje jej dyrektor po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące zapisów w statucie centrum kultury:

 • Czy należy w nim wymienić bibliotekę wraz z oddziałami, czy tylko ograniczyć się jedynie do ujęcia biblioteki macierzystej (bez oddziałów)?
 • Czy też całkowicie zrezygnować z wyszczególniania biblioteki (oraz ośrodka i świetlic) jako części składowych centrum i zawrzeć je w regulaminie organizacyjnym?

Dyrektor centrum kultury planuje także zmienić strukturę organizacyjną biblioteki poprzez połączenie, podział, likwidację czy przekształcenie jej oddziałów w np. filie lub punkty biblioteczne.

 • Czy w takim przypadku takiej zmiany, jeżeli biblioteka byłaby ujęta jedynie w treści regulaminu organizacyjnego, wymagałoby to podjęcia uchwały rady miejskiej czy jedynie zmiany regulaminu przez dyrektora centrum i pozytywnego zaopiniowania przez radę miejską oraz związki zawodowe?
 • Czy powinno się to odbyć na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o bibliotekach, czyli bez konieczności zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad biblioteką i ogłoszenia z 6-miesięcznym wyprzedzeniem informacji o zamiarze połączenia, podziału lub likwidacji filii (oddziału)?

Pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury — stanowisko bez podstawy prawnej

Czy organizator może powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora i czy takie działanie jest zgodne z przepisami?

Wydanie książki przez bibliotekę

Gminna biblioteka publiczna, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej organizatora, chce wydać książkę o historii jednej z okolicznych miejscowości.
Biblioteka nie jest czynnym podatnikiem VAT?, nie rejestruje sprzedaży na kasie fiskalnej. Część egzemplarzy tej książki planuje sprzedać, a resztę nakładu przekazać do zbiorów swoich i swojej filii.

 • Czy biblioteka może sprzedawać tę książkę?
 • Jak udokumentować taką sprzedaż i przyjęcie gotówki? Czy wystarczy sam dokument Kasa przyjmie (KP), a potem wpłata na konto biblioteki?
 • Jakie jeszcze formalności należy spełnić, by móc sprzedawać taką książkę?

Połączenie instytucji kultury czy zmiana statutu?

 • Czy można połączyć instytucję funkcjonującą od wielu lat z instytucją powołaną tylko formalnie (akt o utworzeniu i statut) bez kadry, lokalu i określenia jakiejkolwiek formy działalności?
 • Czy sam akt o utworzeniu instytucji i nadanie statutu jest powołaniem nowej instytucji i daje możliwość szukania nowej formuły organizacyjnej, np. włączenia w jej struktury innej, działającej już instytucji?

Przeznaczenie środków na cele niewskazane w statucie

W wyniku zmian w statucie instytucji kultury dodano zapis: „Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności (sprzedaż biletów, usług reklamowych, wyświetlanie filmów itp.) mogą być wykorzystane wyłącznie na koszty działalności bieżącej i zobowiązania”. Czy w takiej sytuacji instytucja może wydatkować uzyskane dochody na zakupy inwestycyjne, tj. składniki majątku o wartości powyżej 3500 zł?

Teren działania instytucji kultury w statucie

Według statutu gminnego ośrodka kultury terenem jego działania jest teren gminy. Jednak ośrodek chciałby podejmować działania także poza terenem gminy, np. brać udział w imprezach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych poza gminą. Czy w takim przypadku w statucie musi być zapis, że teren działania ośrodka nie ogranicza się do terenu gminy?

Zapisy w statucie a fundusz instytucji kultury po zmianie przepisów od 2012 r.

Czy biblioteka powinna mieć zapisane w statucie, że od 1 stycznia 2012 r. tworzy fundusz z aktualizacji wyceny, na który są odnoszone skutki wynikające z urzędowego przeszacowania aktywów trwałych? Czy może wystarczy tylko zapis w zakładowym planie kont? Czy potrzebny jest zapis w statucie, że dotacje celowe otrzymywane na zakup gruntów lub otrzymanie ich w drodze darowizny będzie zwiększało fundusz instytucji? Czy o zwiększeniach lub zmniejszeniach funduszu z tytułu zysku lub straty bilansowej ma decydować organizator i czy ma to wynikać ze statutu?

Wynik finansowy w statucie instytucji kultury

• Wskazanie w statucie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jest wystarczające • Dla nabytej części mienia dyrektor powinien utworzyć w polityce rachunkowości instytucji tzw. fundusz z nabycia • Organizator nie może w statucie instytucji kultury określić zasad prowadzenia ewidencji księgowej poprzez wskazanie określonych funduszy, bo to narusza kompetencje dyrektora, który odpowiada zarówno za prowadzoną gospodarkę finansową, jak i jej rachunkowość

Wzorcowy statut biblioteki publicznej po nowelizacji przepisów

• Jeśli organizator nie dostosował jeszcze statutu biblioteki do nowych przepisów, warto aby z taką inicjatywą wystąpił dyrektor • Od 1 stycznia 2012 r. w statucie musi się znaleźć wskazanie źródeł finansowania działalności biblioteki • Warto przypilnować, aby w statucie nie znalazło się błędne stwierdzenie, że „biblioteka publiczna jest jednostką organizacyjną gminy”