stawki VAT

Stawka VAT dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą realizacji powierzonego zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, za które otrzymywana jest rekompensata (WIS z 4 marca 2024 r., 0111-KDSB1-1.440.349.2023.4.MC).

Stawka VAT dla przedstawienia artystycznego na zamówienie

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową dla działalności polegającej na organizacji wydarzeń artystycznych na zamówienie (WIS z 22 marca 2024 r., sygn. 0112-KDSL2-2.440.403.2023.3.DS).

Stawka VAT dla świadczenia kompleksowego — udział w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez muzeum

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową dla świadczenia kompleksowego, tzn. odpłatnego, biletowanego udziału w wydarzeniu organizowanym przez muzeum, podczas którego podawane i omawiane są potrawy nawiązujące do kultury (WIS z 12 marca 2024 r., sygn. 0112-KDSL2-2.440.360.2023.5.AS).

Usługi związane z zakwaterowaniem ze stawką VAT 8%

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą stawki VAT dla czasowego zakwaterowania w lokalu wraz z dostawą mediów: studentów, osób pracujących oraz osób, które przebywają czasowo w celach biznesowych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych i innych (WIS z 18 marca 2024 r., sygn. 0112-KDSL2-1.440.50.2024.1.NR).

Stawka VAT na zajęcia instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, prowadzi w ramach swojej działalności zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość zajęć jest odpłatna.
Czy korzystają ze zwolnienia od VAT następujące zajęcia dla:

  • dorosłych: nauka języków obcych, malowanie ikon, malarstwo, rzeźba,
  • dzieci: modelarstwo, szachy, kodowanie i programowanie,
  • różnych grup wiekowych: fotografia?

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 23% w przypadku zajęć fitness oraz jogi?
Jaka jest stawka VAT na zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 0–3 lat oraz w wieku przedszkolnym?

Wstęp na zajęcia muzealne ze stawką 8% VAT

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą stawki VAT na usługę wstępu na zajęcia muzealne (WIS z 24 listopada 2023 r., sygn. 0112-KDSL2-2.440.263.2023.3.ML).

Organizacja biletowanego balu karnawałowego a stawka VAT

Instytucja kultury w ramach celu statutowego organizuje bal karnawałowy. Wstęp na bal jest biletowany i ewidencjonowany na kasie fiskalnej. W programie balu przewidziano: występ taneczny, oprawę muzyczną (DJ), pokaz barmański oraz konsumpcję (catering z firmy zewnętrznej).
Jaka jest prawidłowa stawka VAT na sprzedaż biletów wstępu na bal karnawałowy?

Program teatralny przygotowany w związku z musicalem ze stawką 5% VAT

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową z wniosku teatru w sprawie stawki VAT na program teatralny przygotowany w związku z musicalem (WIS z 11 grudnia 2023 r., sygn. 0112-KDSL2-2.440.333.2023.1.EZ).

Kompleksowa organizacja projektu artystycznego a stawka VAT

Muzeum, na zlecenie organizatora festiwalu, koordynuje przygotowanie projektu artystycznego obejmującego m.in. projekcję filmu w ramach festiwalu (brak odpłatności za pokaz). Z zawartej umowy wynika, że muzeum zobowiązuje się w szczególności do:

  • przygotowania koncepcji merytorycznej projektu filmu,
  • przesłania opisu projektu wraz z kosztorysem, dostarczenia materiałów potrzebnych do realizacji grafik oraz logotypów,
  • uzyskania wszelkich zgód uczestników projektu na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji festiwalu,
  • przeprowadzenia pokazu filmu,
  • każdorazowego informowania uczestników (widzów) projektu, z jakich środków jest on realizowany, oraz eksponowania w miejscu realizacji projektu materiałów promocyjnych dostarczonych przez organizatora (np. flagi reklamowe, programy itd.).

Z jaką stawką wystawić fakturę zleceniodawcy? Czy ma to być stawka VAT 8%?

Realizacja spektaklu przez instytucję kultury na rzecz innej instytucji kultury

Państwowa instytucja kultury (dalej: instytucja A) podpisała umowę o dzieło z samorządową powiatową instytucją kultury (dalej: instytucja B) na realizację spektaklu na jej rzecz. Obydwie są podatnikami VAT czynnymi. W ramach tej umowy instytucja A przenosi na instytucję B prawo do korzystania z artystycznego wykonania utworów dokonanego podczas prób i spektaklu, a także do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń terytorialnych na wskazanych w umowie polach eksploatacji, m.in.:

  • utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym w formie zapisu audialnego;
  • nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, w tym z wykorzystaniem egzemplarza wprowadzonego do obrotu, dowolną techniką.

Instytucja B zastrzega sobie również prawo do wykorzystania dowolnie wybranych fragmentów artystycznego wykonania utworów na potrzeby promocji wskazanych wyżej nadań oraz do audycji reportażowych.
Z jaką stawką VAT instytucja A powinna wystawić fakturę za realizację spektaklu?
Czy usługa kulturalna z przeniesieniem praw majątkowych korzysta ze zwolnienia od VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy instytucje prawidłowo nazwały umowę „umową o dzieło”, czy też umowa ta powinna być raczej „umową współpracy”?

Stawka VAT na warsztaty wokalne

Ośrodek kultury planuje zorganizowanie warsztatów śpiewaczych ze znaną jurorką — odpłatne muzyczne talent show dla dorosłych z całej Polski — wraz z wyżywieniem i noclegiem.
Jaką stawkę VAT zastosować?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?