stawki VAT

Wstęp na zajęcia muzealne ze stawką 8% VAT

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą stawki VAT na usługę wstępu na zajęcia muzealne (WIS z 24 listopada 2023 r., sygn. 0112-KDSL2-2.440.263.2023.3.ML).

Organizacja biletowanego balu karnawałowego a stawka VAT

Instytucja kultury w ramach celu statutowego organizuje bal karnawałowy. Wstęp na bal jest biletowany i ewidencjonowany na kasie fiskalnej. W programie balu przewidziano: występ taneczny, oprawę muzyczną (DJ), pokaz barmański oraz konsumpcję (catering z firmy zewnętrznej).
Jaka jest prawidłowa stawka VAT na sprzedaż biletów wstępu na bal karnawałowy?

Program teatralny przygotowany w związku z musicalem ze stawką 5% VAT

Dyrektor KIS wydał wiążącą informację stawkową z wniosku teatru w sprawie stawki VAT na program teatralny przygotowany w związku z musicalem (WIS z 11 grudnia 2023 r., sygn. 0112-KDSL2-2.440.333.2023.1.EZ).

Kompleksowa organizacja projektu artystycznego a stawka VAT

Muzeum, na zlecenie organizatora festiwalu, koordynuje przygotowanie projektu artystycznego obejmującego m.in. projekcję filmu w ramach festiwalu (brak odpłatności za pokaz). Z zawartej umowy wynika, że muzeum zobowiązuje się w szczególności do:

  • przygotowania koncepcji merytorycznej projektu filmu,
  • przesłania opisu projektu wraz z kosztorysem, dostarczenia materiałów potrzebnych do realizacji grafik oraz logotypów,
  • uzyskania wszelkich zgód uczestników projektu na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji festiwalu,
  • przeprowadzenia pokazu filmu,
  • każdorazowego informowania uczestników (widzów) projektu, z jakich środków jest on realizowany, oraz eksponowania w miejscu realizacji projektu materiałów promocyjnych dostarczonych przez organizatora (np. flagi reklamowe, programy itd.).

Z jaką stawką wystawić fakturę zleceniodawcy? Czy ma to być stawka VAT 8%?

Realizacja spektaklu przez instytucję kultury na rzecz innej instytucji kultury

Państwowa instytucja kultury (dalej: instytucja A) podpisała umowę o dzieło z samorządową powiatową instytucją kultury (dalej: instytucja B) na realizację spektaklu na jej rzecz. Obydwie są podatnikami VAT czynnymi. W ramach tej umowy instytucja A przenosi na instytucję B prawo do korzystania z artystycznego wykonania utworów dokonanego podczas prób i spektaklu, a także do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń terytorialnych na wskazanych w umowie polach eksploatacji, m.in.:

  • utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym w formie zapisu audialnego;
  • nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, w tym z wykorzystaniem egzemplarza wprowadzonego do obrotu, dowolną techniką.

Instytucja B zastrzega sobie również prawo do wykorzystania dowolnie wybranych fragmentów artystycznego wykonania utworów na potrzeby promocji wskazanych wyżej nadań oraz do audycji reportażowych.
Z jaką stawką VAT instytucja A powinna wystawić fakturę za realizację spektaklu?
Czy usługa kulturalna z przeniesieniem praw majątkowych korzysta ze zwolnienia od VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy instytucje prawidłowo nazwały umowę „umową o dzieło”, czy też umowa ta powinna być raczej „umową współpracy”?

Stawka VAT na warsztaty wokalne

Ośrodek kultury planuje zorganizowanie warsztatów śpiewaczych ze znaną jurorką — odpłatne muzyczne talent show dla dorosłych z całej Polski — wraz z wyżywieniem i noclegiem.
Jaką stawkę VAT zastosować?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?

Stawka VAT na zajęcia w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury oferuje zajęcia, m.in. jogę, pilates, taekwondo (w tym rodzinne), dźwiękoczułość (relaksacja przy dźwiękach), fitbalet z pilatesem dla dorosłych (połączenie zajęć baletowych, fitnessu i pilates), gimnastyka artystyczna dla seniorów, robotyka i programowanie dla dzieci, warsztaty naukowe — eksperymenty dla dzieci, warsztaty dietetyczne.
Jaka jest prawidłowa stawka VAT (lub zwolnienie od VAT) na opisane zajęcia?

Organizacja wydarzenia na rzecz województwa a stawka VAT

Dom kultury podpisał umowę o współpracę z urzędem wojewódzkim, której przedmiotem jest:

  • zorganizowanie i zrealizowanie występu muzyków oraz prowadzącego podczas przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego,
  • przeprowadzenie wieczoru promocyjnego oraz usługa poligraficzna (zaprojektowanie oraz druk plakatów i zaproszeń), które stanowią upowszechnianie kultury,
  • przeprowadzenie gali, konkursu oraz spotkania autorskiego.

Czy w związku z tym dom kultury może wystawić na rzecz urzędu wojewódzkiego fakturę z zastosowaniem zwolnienia od VAT?

Opodatkowanie VAT sprzedaży przez instytucję kultury wyrobów ceramicznych

GOK, w którym działa pracownia ceramiczna, otrzymał zlecenie na wykonanie 500 sztuk rybek na rzecz lokalnej grupy rybackiej za odpłatnością i z udokumentowaniem fakturą VAT. GOK jest podatnikiem VAT, jednak wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie jest prowadzona inna działalność gospodarcza. Uzyskane ze sprzedaży rybek środki przeznaczone będą na zakup materiałów potrzebnych na ich wykonanie, tj. gliny, szkliw itp. Pracownia ceramiczna służy jedynie do przeprowadzania zajęć z dziećmi i nie prowadzi sprzedaży wyrobów ceramicznych, a sytuacja ta jest incydentalna.
Czy w tej sytuacji należy doliczyć VAT do wykonanych rybek, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Czy można skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Opodatkowanie VAT współorganizacji koncertu przez instytucję kultury

Dyrektor instytucji kultury podpisał umowę na zorganizowanie koncertu, w której instytucja występuje jako współorganizator. Z umowy wynika, że współorganizator zabezpiecza i zapewnia nagłośnienie i oprawę świetlną podczas koncertu. Płatność za tę usługę odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez współorganizatora. Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Czy dyrektor mógł podpisać taką umowę?
Czy instytucja kultury może wystawić fakturę na taką usługę?

Wynajem sceny mobilnej

Samorządowa instytucja kultury jest współorganizatorem niebiletowanego wydarzenia. Impreza ta odbywać się będzie w miejscowości, w której znajduje się siedziba drugiej współorganizującej imprezę gminnej instytucji kultury. W trakcie imprezy występować będą nieodpłatnie zespoły taneczne i wokalne z instytucji kultury.
Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też może to być usługa zwolniona z VAT?
Czy gdyby instytucja odpłatnie wynajęła jedynie scenę mobilną innej instytucji kultury na imprezę niebiletowaną, to należy zastosować stawkę 23% VAT, czy zwolnienie z VAT?
Czy odpłatność imprezy ma znaczenie przy fakturowaniu za usługę wynajmu sceny?