strata

Strata w księgach rachunkowych i informacji dodatkowej

Saldo konta fundusz rezerwowy instytucji kultury za 2020 r. wynosi 4000 zł, konto funduszu instytucji kultury jest zerowe. Wynik finansowy za 2021 r. wykazuje stratę w wysokości 17 000 zł.
Jak zapisać w informacji dodatkowej do bilansu możliwość pokrycia straty netto z funduszu rezerwowego oraz jakie będą temu towarzyszyły zapisy księgowe?

Ujemna wartość funduszu instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury w 2020 r. poniosła stratę finansową w kwocie 54,40 zł. Fundusz rezerwowy wynosił 0 zł, natomiast fundusz instytucji kultury 26,52 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w czerwcu 2021 r. instytucja nie mogła pokryć straty w całości.
Czy fundusz instytucji kultury powinien mieć saldo 0 zł (ze względu na to, że instytucja pokrywa część straty), natomiast na funduszu rezerwowym po stronie Wn powinna być kwota 27,88 zł, tj. niepokryta strata?

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Organizator powinien wydać zarządzenie w sprawie sposobu składania przez instytucję kultury sprawozdań finansowych do zatwierdzenia
  • Sprawozdanie finansowe sporządza się kosztowo, a rozliczenie dotacji podmiotowej kasowo
  • Mienie wydzielone w momencie utworzenia instytucja kultury powinna od razu zaksięgować na koncie funduszu instytucji kultury

Wykorzystanie zysku z lat ubiegłych

Gminny ośrodek kultury każdy rok kończył zyskiem. Rozliczył dotację podmiotową, a jej niewykorzystaną część zwrócił do organizatora — urzędu gminy. Następnie zysk zaksięgowano i wykazano w bilansie na koncie funduszu instytucji kultury, a nie na koncie funduszu rezerwowego. Środki pieniężne są fizycznie zgromadzone na rachunku bankowym.
Jak wykorzystać środki pochodzące z zysku z lat ubiegłych?
Czy można z tych środków dokonać zakupu środków trwałych?

Środki z funduszu rezerwowego tylko na pokrycie straty

W instytucji kultury na koncie funduszu rezerwowego od lat gromadzone są środki finansowe z wynajmu świetlic, wpłat darowizn oraz sponsorskich, których kwota obecnie jest już znaczna. Skorzystanie z tych funduszy pozwoliłoby na doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy lub nagłaśniający czy np. zakup oprogramowania komputerowego dla księgowości i kadr.
Jakie są możliwości skorzystania z tych zasobów finansowych?
W przypadku, kiedy straty zostaną pokryte z tego funduszu, czy jest możliwość dalszego wykorzystania tych środków przynajmniej w części?
Czy jeśli w instytucji straty nie wystąpią, to trzeba nadal gromadzić zysk na tym koncie i nie ma możliwości skorzystania z tych środków?

Brak możliwości pokrycia straty

Fundusz instytucji kultury wynosi 26 zł, fundusz rezerwowy 0 zł. Z obliczeń wynika, że wynik finansowy instytucji za 2020 r. będzie wynosił (‑80 zł). Fundusz instytucji kultury jest taki mały, ponieważ w 2015 r. trzeba było przeksięgować niezamortyzowane środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Saldo konta 840 wynosi 12 000 zł.
Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?

Zysk tylko na koncie funduszu instytucji kultury

Nowy główny księgowy zauważył, że biblioteka na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada fundusz instytucji kultury w kwocie 230 000 zł oraz fundusz rezerwowy w wysokości 32 000 zł, na którym od 2015 r. księgowane są zyski po zmianie Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Cała kwota znajdująca się na koncie funduszu instytucji kultury to zyski z 12 lat. Biblioteka nie posiada mienia wydzielonego.
Czy prawidłowe jest wykazywanie w bilansie kwoty 230 000 zł nadal w pozycji funduszu podstawowego?
Czy środki te można wykorzystać tylko w przypadku straty niepokrytej z funduszu rezerwowego?

Rozliczenie wyniku finansowego

Fundusz instytucji kultury na koniec 2018 r. wynosił 0 zł, natomiast fundusz rezerwowy na koniec 2018 r. odzwierciedlał zysk biblioteki za 2017 r. i wynosił 14 803,70 zł. W 2019 r. powstała strata w wysokości 15 625,22 zł. Stratę instytucja powinna pokryć funduszem rezerwowym, ale na tym koncie jest za mało o 821,52 zł.
Jak to zaksięgować?
Czy te 821,52 zł powinno pojawić się pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na koncie 800, czyli na funduszu instytucji kultury?

Rozliczenie wyniku finansowego w księgach rachunkowych

Z uwagi na wysoką amortyzację, obecnie samorządowa instytucja kultury ponosi straty.
Jak zatem prawidłowo zaksięgować rozliczenie wyniku finansowego, w przypadku gdy strata jest większa od stanu funduszu rezerwowego?
Czy prawidłowe księgowanie to przeksięgowanie całości konta Wynik finansowy (Strata) na Fundusz rezerwowy, a następnie pokrycie ujemnego funduszu rezerwowego funduszem instytucji?
Czy stratę księguje się częściowo do wysokości funduszu rezerwowego na fundusz rezerwowy a pozostałą część straty bezpośrednio na fundusz instytucji?

Wpływ dotacji wolnej od podatku na wysokość straty podatkowej

W 2018 r. przychody podatkowe instytucji kultury wynosiły 100 000 zł, koszty podatkowe wynosiły 110 000 zł, strata 10 000 zł, ale wśród przychodów było 20 000 zł dotacji na zakup środków trwałych, która korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego (wykazana w CIT/O).
Czy w latach następnych można rozliczyć stratę 30 000 zł, czy tylko 10 000 zł?

Strata bilansowa a zeznanie CIT-8

W 2015 r. instytucja uznała budynek jako mienie nabyte i przeksięgowała na przychody przyszłych okresów. Obecnie okazało się, że budynek jednak stanowi mienie wydzielone i z powrotem jego niezamortyzowana część została przeksięgowana na kapitał podstawowy. Po dokonaniu wszystkich rozliczeń powstała strata za lata ubiegłe (2015–2017), którą zaksięgowano na rozliczenie wyniku finansowego.
Czy powstałą stratę za lata ubiegłe należy ująć w załączniku CIT-8/O?
Jeśli tak, to w której pozycji części B.2 i w jakiej wysokości, i czy każdy rok wykazać oddzielnie?

Ujemny fundusz instytucji kultury

Fundusz instytucji kultury jest obecnie ujemny. W danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy.
Czy w takim przypadku środki z funduszu rezerwowego należy przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?